Volikogu esimehe vastu algatati umbusaldus

Palamuse vallavolikogu möödunud neljapäevasel istungil andsid kuus volikogu liiget sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehe Terje Rudissaare suhtes. Umbusaldushääletus toimub volikogu järgmisel korralisel istungil, mida peetakse 21. veebruaril.


Avalduses, millele on alla kirjutanud valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikud Urmas Astel, Imbi Ivask, Marek Mardimäe, Rainis Poll, Malle Puusepp ja Marko Õun, pannakse volikogu esimehele süüks seda, et ta on korduvalt ületanud oma võimupiire, rikkunud seadust, kahjustanud Palamuse valla mainet ja manipuleerinud volikogu liikmetega. Nii on volikogu esimees andnud umbusalduse algatanute väitel välja käskkirju hüvitiste ja koosolekutest osavõtu tasude maksmise kohta, ilma et tal oleks olnud selleks õigust või pädevust.

“Näiteks maksti Terje Rudissaare käskkirja alusel vallavolikogu aseesimehele Enn Kivile hüvitust kahe eelnõu ja neile seletuskirjade koostamise eest, ent eelnõude koostamise eest tasu maksmist ei näe ette ükski volikogu poolt vastu võetud määrus,” ütles umbusalduse üks algatajaid Rainis Poll. “Ükski volikogu määrus ei sätesta sedagi, et volikogu komisjonide esimeestele võiks tasu maksta komisjonide esimeeste koosolekutel osalemise eest, ent sedagi on volikogu esimehe käskkirja alusel tehtud. Mul pole tegelikult midagi selle vastu, et komisjoni esimeestele sellist tasu makstakse, ent kõik peab toimuma seaduste järgi. Terje Rudissaar on ju ise seda põhimõtet alati rõhutanud.”

Vormistati tagantjärele

Umbusalduse algatajad juhtisid tähelepanu ka sellele, et volikogu esimees on andnud välja käskkirja enda ja volikogu liikme Valdi Reinase Slovakkia Vabariigis välislähetuses viibimise kohta, mis pole samuti õiguspärane, sest välislähetus vormistati alles tagantjärele.

“Volikogu esimehel on küll valla põhimääruse järgi õigus anda volikogu sisemise töö korraldamiseks välja käskkirju, aga see õigus ei peaks laienema rahaliste otsustega seotud käskkirjadele,” ütles Rainis Poll. “Juhtisin eelmisel volikogu istungil Terje Rudissaare tähelepanu neile puudustele ja kui ta oleks öelnud, et need asjad üle vaadatakse, siis oleks umbusaldus algatamata jäänud, ent tema väitis, et kõik on tehtud õiguspäraselt.”

Rainis Poll pöördus umbusaldusavalduses esile toodud juhtumitele hinnangu saamiseks Jõgeva maavalitsuse õigusnõuniku Inge Kottisse poole ning viimane kinnitas, et tegemist on tõepoolest möödalaskmistega.

Palamuse vallavolikogu esimees, SDE nimekirjast valitud Terje Rudissaar ütles selgituseks, et volikogu aseesimehel tuli kaks eelnõud koostada riiklike pühade (mulluse võidupüha ja jaanipäeva) ajal, sest vallasekretär jättis selle töö tegemata. Kuna eelnõude puudumine oleks pärssinud volikogu tööd ‒ istung oli lähenemas ‒ määras volikogu esimees pühade ajal tehtud töö eest hüvitise.

Paremaks kaasamiseks

Möödunud aastal käivitas volikogu esimees ka uue tava: volikogu komisjonide esimeeste regulaarsed koosolekud. Need on tema arvates vajalikud suurema inimeste ringi otsustamisse kaasamiseks ja info paremaks levimiseks.

“Senini said opositsioonipoliitikud seda, missuguseid eelnõusid ette valmistatakse ja kuidas neid menetletakse, teada alles siis, kui materjalid neli tööpäeva enne volikogu istungit kätte sai. Mina ei pidanud sellist asja loomulikuks ja soovisin volikogu esimeheks saades seda muuta,” ütles Terje Rudissaar. “Olen ettevõtja ja kui ettevõtja ei kaasa töötajaid või ei tasusta tööd, siis on ta läbikukkunud ettevõtja. Mina pidasin inimeste kaasamist ja neile töö eest tasu maksmist igati õigustatuks ja jälgisin ka seda, et tasu makstes jäädaks kehtestatud volikogu eelarve piiridesse.”

Terje Rudissaare sõnul on valla dokumentide õigusaktidele vastavuse jälgimine vallasekretär Elvira Osbergi kohustus, ent tema volikogu esimehe käskkirjade määrustele mittevastavusele tähelepanu ei juhtinud. Rainis Poll väitis vastupidist: tema teada juhtis vallasekretär tähelepanu küll, ent volikogu esimees ei hoolinud sellest. Volikogu möödunud neljapäevasel istungil otsustati, et vallasekretäri seotuse osas vildakate käskkirjade vormistamisega tuleb läbi viia teenistuslik järelevalve.

“Kui selgus, et mul ei olnud õigust anda välja rahalisi käskkirju, siis tõin käskkirjadega seotud teabe volikogu ette ja palusin need volikogul heaks kiita,” ütles Terje Rudissaar. “26. jaanuari istungil selguski, et volikogu enamuse arvates on käskkirjad välja antud õigete tegevuste eest ja need seadustati protokollilise otsusega. Et sellist probleemi rohkem ei tekiks, muudeti volikogu liikmetele ja volikogu alaliste ja ajutiste komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korda ning asuti menetlema Palamuse valla põhimääruse muutmist.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus