Uut sotsiaalkindlustuses

Aasta alguses jõustub rida muudatusi sotsiaalkindlustust reguleerivates õigusaktides.

Represseeritud isikule ja represseerituga võrdsustatud isikule makstakse tervise taastamise toetust 2500 krooni (2008. aastal oli see 1000 krooni). Toetust makstakse üks kord aastas ja seejuures kuludokumente ei nõuta.

Toetuse taotlemiseks esitatakse elukohajärgsele pensioniametile vormikohane avaldus. Kui  vormikohane avaldus on esitatud juba 2008. aastal, siis uut avaldust esitada ei ole vaja.

Lõpetatakse 450-kroonise koolitoetuse maksmine, millele senini oli õigus algkoolis, põhikoolis, põhikooli baasil kutseõppeasutuses, põhihariduseta kutseõppeasutuses või gümnaasiumis õppival lapsel. Koolitoetust maksti üks kord aastas õppeaasta alguses ja seda on õigus taotleda 6 kuu jooksul tagantjärele. Seega, kui kellelgi on käesoleva, 2008./2009. õppeaasta eest koolitoetus mingil põhjusel veel saamata, siis on võimalik seda taotleda kuni 2009. aasta veebruari lõpuni.

Lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine vanemahüvitist saavale vanemale. Vanemahüvitisega samaaegselt ei makstud lapsehooldustasu sama lapse kohta ka seni, kuid maksti pere teiste laste kohta. Alates uuest aastast ei maksta vanemahüvitist saavale vanemale lapsehooldustasu ühegi lapse kohta. Küll aga makstakse vanemahüvitisega samaaegselt lapsetoetust ja teisi peretoetusi, millele lapsel on õigus.

Lõpetatakse tööl käiva, last rinnaga toitva ema lapsetoitmisvaheaegade hüvitamine riigieelarvest, kui sama lapse kohta makstakse vanemahüvitist.

Kaob tasuline isapuhkus. Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva tasustamata isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Alates 1. jaanuarist kehtima hakkava muudatuse kohaselt on isikul, kes on Sotsiaalkindlustusameti poolt suunatud kogukonnas elamise teenusele või ööpäevaringsele erihooldusteenusele, õigus taotleda  toitlustamise ja majutamise eest omaosaluse tasumiseks puudu jääva osa hüvitamist riigieelarvest.

2009. aastal kehtivad järgmised toetuste ja hüvitiste määrad:

*lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus

*vanemahüvitise määr on 4350 krooni kuus ja vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolm 2007. aasta keskmist palka 3×10243 ehk 30 729 krooni kuus

*puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määr on 400 krooni kuus

*matusetoetuse suurus on 3000 krooni

ELVE TONTS, sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus