Uudo Pragi elust ja tööst

(Algus 6. mai Vooremaas) 

Akadeemilise töö algus

Kohe 1965. aasta 10. detsembril andis Uudo Pragi arvutuskeskusele avalduse, milles palus ennast alates 16. detsembrist vanemlaborandina tööle võtta. 1966. aasta alguses kirjutatud uues avalduses palus ta luba osa võtta arvutuskeskuse lepingulistest uurimistöödest postkast 228 (salajase Puiestee tänava kontrollaparatuuri tehase) jaoks. Sama aasta suvel talle antud iseloomustuses märgiti, et vanemlaborant Pragi oskab töötada kaht tüüpi arvutil, millele on koostanud ka programme, tunneb huvi teadusprobleemide vastu, täidab kiiresti ja täpselt kõik ülesanded ning võtab osa arvutuskeskuse matemaatika ja filosoofia seminaridest.

Suvel 1966 hakkasid paranema Uudo Pragi positsioon ja palk. Kuni 1. septembrini 1966 ajutiselt noorema teadusliku töötaja (nooremteaduri) kohal olnud Pragil lubati väljaspool tööaega täita ka õppeülesandeid ülikooli geograafia kateedris. 29. augustil 1966 kirjutas ta avalduse, milles palus end üle viia alates 1. septembrist kuni konkursini TRÜ arvutuskeskuse koosseisulise teadusliku töötaja kohale (Pragi 1963-2009). 14. oktoobril 1966 kandideeriski ta arvutuskeskuse nooremteaduri kohale, sest nimekirjas oli tal juba kaks publitseeritud tööd ja üks käsikirjaline uurimus. 11. novembril 1966 valiti ta ühegi vastuhääleta nooremteaduriks.

Geograafia kateedris õpetas Uudo Pragi õppeaastal 1966/67 välismaade majandus- ja poliitilist geograafiat, Saksamaa geograafiat ja NSVL transpordigeograafiat kokku 285 tunni ulatuses. 14. Augustil 1967 saatis geograafia kateedri juhataja Endel Varep dekaani kaudu rektorile kirja, milles tegi ettepaneku kinnitada Uudo Pragi geograafia kateedri vanemõpetajaks poole koormusega majandusgeoraafia alal alates 1. septembrist 1967. Sellega tuli Uudo Pragi üle geograafia kateedrisse, kus tema palk oli küll vaid 60 rubla kuus, kuid jäi võimalus teenida lisa arvutuskeskuse vaneminsenerina lepingulistel töödel veel umbes aasta jooksul (14. 9. 1967-31. 8. 1968; Pragi 1963-2009).

Juba 1966. aasta 29. septembril kirjutas Uudo Pragi rektorile avalduse, milles palus ennast lubada sisseastumiseksameile mittestatsionaarsesse aspirantuuri majandusgeograafia alal. Arvestuslehel oli märgitud, et ta valdab vabalt eesti, vene, inglise ja saksa keelt ning oskab lugeda soome ja rootsi keeles. Teadustööde nimekirja oli ta pannud oma 1962. aastal ilmunud artikli ning märkinud, et selle kokkuvõte avaldati Moskva väljaandes Реферативный журнал. География (РЖ География). Selgituseks lisagem, et hiljuti toimunud Kaasani suvekoolis oli Pragi tutvunud selle väljaande peatoimetaja Juri Medvedkoviga, kes värbas ta siis kaastööliseks (referendiks). Avaldusele lisatud Vene NFSV kõrg- ja keskerihariduse ministeeriumi ning Kaasani ülikooli kirjast selgus, et Pragi õppis 4.-30. juulini 1966 Kaasani ja Moskva ülikooli korraldatud matemaatika suvekoolis geograafidele, kuulates seal 144 tunni ulatuses matemaatilisi ja geograafilisi aineid nagu matemaatilise analüüsi elemendid, tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika, tensoralgebra alused, matemaatika vahenditega uuritud geograafia seaduspärasused, graafide teooria majandusgeograafias, vektor- ja matriitsalgebra kasutamine majandusgeograafias, programmeerimine ja selle kasutamine tootmise paigutamisel, asustuse matemaatilised teooriad jm. Kaasani ülikooli rektori prof Mihhail Nužini ja suvekooli esimehe professor Julian Sauškini allkirjaga kirjast selgub, et Uudo Pragi oli osalenud ka suvekooli teaduslikes aruteludes (Pragi 1966-1971).

Peale ülikooli oli Uudo Pragi õpetanud geograafilisi aineid ka Eesti põllumajanduse akadeemias (EPA), jätkanud referaatide koostamist väljaandele РЖ География ning astunud Eesti Geograafia Seltsi (EGS) liikmeks. Pragi ja dotsent Nõmmiku juunis 1966 EGS-i majandusgeograafia sektsioonis peetud ühisettekanne oli esitatud trükis avaldamiseks.

Ülikooli aspirantuuriosakonna juhataja Salme Laari kirjaga 7. detsembrist 1966 lubati Uudo Pragi 15. novembrist kuni 15. detsembrini toimuvaile vastuvõtueksameile. Selleks anti talle palgalist puhkust ning aprillis 1966 hindele väga hea sooritatud saksa keele kandidaadi-miinimumi eksami arvelt veel 20 päeva lisapuhkust. Uudo Pragi sooritas sisseastumiseksamid NLKP ajaloos (rahuldav), majandusgeograafias (väga hea) ja vene keeles (hea) ning ta võeti aspirantuuri. Dotsent Nõmmiku ettepanekul pidi teda hakkama juhendama matemaatiliste meetodite alal geograafiadoktori kraadi kaitsnud Nina Ivanovna Blažko. 

(Järgneb)

OTT KURS

blog comments powered by Disqus