Ühistranspordi korraldusest Lõuna-Eestis

Maavanemate  ülesandeks on tagada maakondade tasakaalustatud areng. Üheks olulisemaks teguriks selle tagamisel on transpordikorraldus. Hetkel kooskõlastamisel oleva Eesti regionaalarengu strateegia 2004-2015 kavandis on rõhutatud   riigi regionaalpoliitika eesmärkide saavutamisel liikumisvõimaluste parandamise ja  aeg-ruumiliste vahemaade vähendamise vajalikkust.

Ühistranspordi Arenguprogramm 2004-2010 (tööversioon) sätestab ühistranspordi arendamise strateegiliseks eesmärgiks kuni aastani 2010 peatada ühistranspordi osakaalu vähenemise protsess reisijateveos ning saavutada ühissõidukite kasutajate arvu vähemalt 12-protsendiline kasv aastaks 2010 võrreldes 2002. aastaga, mille saavutamise üheks eesmärgiks on ühistranspordi teenuse kvaliteedi ja maine tõstmine.

Leiame, et antud eesmärgi saavutamine sisaldab Lõuna-Eesti puhul efektiivsemat, paindlikumat, koordineeritumat ja teineteist toetavat reisijateveo korraldust nii maanteel kui ka raudteel.

Lõuna-Eesti regioonis on reisijatevedu raudteel omanud olulist rolli. Üha vähenev liiklustihedus ja vananenud veerem on kahandanud reisirongide populaarsust reisijate seas. Hõre asustus mõnedes piirkondades seab kahtluse alla ükskõik millise ühistranspordiliigi toimimise majandusliku efektiivsuse alusel. Samas jätkuv töökohtade ja teenuste kontsentratsioon keskustesse suurendab inimeste vajadust liigelda ning mittevastava ühistranspordi korralduse puhul on prognoositav jätkuv reisijate arvu osakaalu vähenemine  ühistranspordis, mis oleks vastuolus ühistranspordi arengukava strateegilise eesmärgiga.

Näeme ühe võimalusena kvaliteetsema, suureneva liiklustihedusega, liiklusohutuma ning keskkonnasõbralikuma ühistransporditeenuse pakkumiseks rööbasbusside kasutuselevõttu Lõuna-Eesti regioonis. Mõistame, et enne sellise otsuse langetamist peavad olema teostatud kõik vajalikud ning pädevad alusuuringud, sealhulgas reisijate nõudlusuuring.

Pöördumegi teie poole palvega algatada reisijate nõudlusuuring (või selle ettevalmistus) Lõuna-Eesti regioonis, mis võimaldaks teha otsuseid efektiivseima ning elanike vajadustele vastava ühistranspordi korraldamiseks.

Ühtlasi loodame juba käesoleval aastal reisijateveolepingu sõlmimist ASiga Edelaraudtee vähemalt viieks aastaks, mis annaks investeerimiskindluse ASile Edelaraudtee, kes on lubanud sel juhul rööbasbussid Vägeva-Tartu liinil kasutusele võtta aastal 2006, edaspidi ka mujal Lõuna-Eestis. Rõhutame siinjuures vajadust arendada võimalikult kiiresti välja Koidula raudteesõlmpunkt, mis võimaldaks efektiivsemalt kasutada Tartu-Valga-Võru-Koidula-Tartu raudteekolmnurka.

Antud ühiskirjaga avaldame omapoolset suurt huvi ning valmisolekut  kaasosaluseks kõigi vajalike tegevuste ja protsesside juures, mis puudutavad rööbasbusside kasutuselevõttu Lõuna-Eesti piirkonnas.

Aivar Kokk, Jõgeva maavanem
Georg Tra?anov, Valga Maavalitsus
Krista Paal, Võru Maavalitsus
Endel Soosaar, Tartu Maavalitsus
Mikk Mehilane, Põlva Maavalitsus
Aimar Leht, Tartu Vallavalitsus
Saima Kalev, Jõgeva Vallavalitsus
Kajar Lember, Tabivere Vallavolikogu
Urmas Astel, Palamuse Vallavalitsus
Ahti Siimon, Võru Maavalitsus

blog comments powered by Disqus