Tööturuametist saab samuti ettevõtluse alustamise toetust

Tänavu on Tööturuameti Jõgevamaa osakonna kaudu saanud ettevõtluse alustamise toetust kaks inimest, lisaks on  taotluse toetuse saamiseks esitanud üks inimene.

Ettevõtluse alustamise toetus on töötule tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel makstav toetus, mille eesmärgiks on abistada inimest uute kvaliteetsete töökohtade loomisel ja toetada ettevõtluse alustamist ning suurendada tööhõivet.

 Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik tööturuametis registreeritud töötutel taotleda kuni 70 000 krooni ning ilma tööta isikutel, kes ei ole end töötuna registreerinud, kuni 50 000 krooni.

Ettevõtluse alustamise toetust võivad saada nii registreeritud töötud kui ka isikud, kes ei ole töötuna registreeritud, kuid on ilma tööta, või on saanud koondamisteate ning on teenuste saamiseks pöördunud tööturuametisse. 

Vajalik ettevõtluskoolitus

Toetuse saaja peab olema kas läbinud ettevõtluskoolituse või omandanud kutse-või kõrghariduse majanduse alal või omama ettevõtluskogemust.

Toetuse saamiseks on vaja tööturuametile esitada avaldus,  äriplaan, koopiad dokumentidest, mis tõendavad ettevõtluskoolituse läbimist või kutse- või kõrghariduse omamist majanduse alal või ettevõtluskogemust.

Avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada isiklikult, posti teel või elektroonilisel kujul. Elektrooniliselt edastatud avaldusele peab olema lisatud digitaalallkiri.

Avalduse menetlemise aeg ehk periood avalduse saamisest kuni selle rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuseni on kuni 30 tööpäeva.

Ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsustab Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus kooskõlastatult töötu elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse ning Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse esindajaga. 

Kasutamist kontrollitakse

Toetust ei anta olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks; olemasoleva äriühingu osanikuks või aktsionäriks astumisel; isikule, kelle suhtes kehtib ärikeeld; isikule, kellel on maksuvõlg riigi või kohaliku omavalitsuse ees; isikule, kelle esitatud äriplaan on suure riskiga; töötavale isikule; FIE-na tegutsevale isikule (sh FIE-le, kelle tegevus on peatatud).

Toetust saanud isiku majandustegevust ja toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavaid dokumente kontrollitakse vähemalt kaks korda aasta jooksul, arvates toetuse ülekandmisest. Esimene kontrollimine toimub kuue kuu möödumisel toetuse ülekandmisest arvates ja teine kontroll ehk lõpp-aruanne peab olema esitatud aasta pärast toetuse ülekandmisest.

Ettevõtluse alustamise toetus nõutakse täies ulatuses toetuse saajalt tagasi, kui äriplaanis ettenähtud majandustegevus ei ole alanud kuue kuu möödumisel raha pangakontole ülekandmise päevast (v.a juhul, kui majandustegevus ei ole alanud mõjuval põhjusel), äriplaanis kavandatud majandustegevus lõpeb enne ühe aasta möödumist raha pangakontole ülekandmise päevast (v.a juhul, kui majandustegevus lõpeb mõjuval põhjusel); toetust saanud isik võõrandab talle kuuluva osa või aktsia toetuse abil loodud äriühingu osa- või aktsiakapitalist ühe aasta jooksul alates raha pangakontole ülekandmise päevast; toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt; ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud (toetuse taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte või toetuse kasutamise kohta). 

Erialakoolitus toetust saanutele

Et tagada ettevõtja areng ning konkurentsivõimelisus, on ettevõtlustoetust saanud isikutel võimalik oma erialaseid oskusi täiendada erialakoolitusi läbides.

Teenus on mõeldud isikutele, kes on Tööturuametilt saanud ettevõtlustoetust ning tunnevad, et lisateadmised ja oskused aitaksid astuda järgmise sammu.

Ettevõtlustoetust saanud isikutel, kes soovivad ettevõtluse algperioodil täiendavat tuge kogemustega ettevõtjalt, on võimalus saada tuge mentorilt.

Mentoriteks on isikud, kes on varem saanud ettevõtlustoetust tööturuametilt ning edukalt üles ehitanud oma äri. Seega oskavad nad ette näha kitsaskohti, millega alustav ettevõtja võib kokku puutuda. 

Töötuid arvel pea 400

30.juuni seisuga oli Tööturuameti Jõgevamaa osakonnas töötuna arvel 399 isikut ning tööotsijana11 isikut.

30. juuni seisuga on vabu töökohti 138. Juuni jooksul lisandus 69 uue töökoha pakkumist.

Juunis on tööle rakendunud 59 isikut.

LIINA VÕSASTE

Tööturuameti Jõgevamaa osakonna juhataja

 

blog comments powered by Disqus