Taimekasvatuse instituut sai välisekspertidelt positiivse hinnangu

Sellel aastal lõppes korraline teadusasutuste evalveerimine ehk välishindamine Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) jaoks positiivse tulemusega. Haridus- ja teadusministri 22. augusti käskkirjaga kinnitati instituudi positiivne evalveerimine põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas.


Välishindamise käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna teadustöö taset võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega ning hinnangu andis välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon.

Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda rahastamist riigieelarvest. Kokku taotles evalveerimist sel aastal 20 Eesti teadus- ja arendusasutust.

Hindamisraportis toodi välja, et ETKI on uute teadmiste ülekandmisel ja rakendamisel oluline lüli alusuuringute ja põllumeeste vahel.

“Seitse aastat tagasi ei saanud Jõgeva sordiaretuse instituut ega maaviljeuse instituut positiivset hindamist,” meenutas direktor Koppel. “Osalt oli ka eelmine hindamine põhjuseks, miks need asutused kokku pandi.” Asutuste reorganiseerimine on välisekspertide hinnangul andnud väga positiivse tulemuse.

Suurenenud on publitseerimine rahvusvahelise levikuga teadusajakirjades ning kasvanud osalemine rahvusvahelises teaduskoostöös. Mati Koppeli hinnangul peaks eelretsenseeritavates teadusajakirjades avaldatud artiklite kõrval rohkem arvestama ka valdkonnaspetsiifilisi indikaatoreid, ETKI puhul näiteks sorte.

Kiita sai ETKI geneetiliste ressursside kollektsioonide ja suuremahulisete põldkatsete eest, mis loovad ekspertide hinnangul aluse rahvusvahelise koostöö edasisele edendamisele. Veel räägiti raportis välja instituudi väga heast koostööst Põhja- ja Baltimaade teadusasutustega.

Kõige kõrgemalt hinnati instituudi ühiskondlikku olulisust, sest otsene kasu Eesti põllumajandusele, arvestades instituudis aretatud sortide levikut, koostööd põllumeestega ja teadustulemuste levikut, on kahtlemata väga suur.

Lisati, et instituut töötab hästi, on fokuseeritud ja hea sisemise koostööga. Arvestati nii seda, et ETKI on uuendanud laborite sisustust, kui instituudi tulevikuplaane. ETKI direktor on Väga rahul: “Meie lõime ilmselt ka sellega, et meie teadlased, eriti just nooremad, olid väga entusiastlikud oma tööst ja plaanidest rääkides.”

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus