Sügisel metsas

Sügis on hea aeg oma mets üle vaadata, et selgeks teha, mis on tehtud ja kuhu tuleks sekkuda.

Metsaomanikega metsas käies võib sageli näha, et raietega on hiljaks jäädud. Metsal endal ei ole sellest midagi, ent omanik saab tunduvalt vähem tulu.

Kui olete varem lageraiet teinud, on hästi näha, kas uus mets on hakanud kasvama või kasvab seal näiteks sarapuu- või toomingavõsa. Kui istutasite uue metsa, on jällegi hea  just sügisel üle vaadata, kuidas see on kasvama läinud.

Uuenenud metsas, mis on väga tihe ja/või mille liigiline koosseis ei ole sobilik, tehakse hooldusraiet (valgustusraie ja harvendusraie). Nende puhul on vajalik metsateatise olemasolu. Valgustusraiet tehakse metsas, mille keskmine rinnasdiameeter on kuni 8 cm. Harvendusraiet tehakse metsas, mille keskmine rinnasdiameeter on 8 cm ja suurem. Eriti just valgustusraiet on hea sügisel teha.

Kui on plaanis lageraie, on jälle hea sügisel üle kaeda, millist metsatükki lõigata. Siis esitada metsateatis ja uurida, kas lubatakse plaanitud raiet läbi viia. Lageraie puhul peaks aegsasti arvestama ka sellega, kuidas kokkuvedu  teha, kuhu laoplats tuleb ning kuidas puiduveoautod laoplatsile pääsevad. Kes kavatseb kevadel metsa istutada, selle jaoks oleks sügis õige aeg tellida metsataimi, sest kevadel tellides võib neist suure nõudluse tõttu ilma jääda.

Läbi SA Erametsakeskus on võimalik paljudele metsakasvatuslikele töödele toetust saada.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda tehtud töödele: metsataimede ostule, maapinna ettevalmistamisele, metsaistutustöödele, metsataimede hooldamisele.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg 19.11.2012.

Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetus. Hooldusraied kuni 30 aastases puistus (valgustusraie ja harvendusraie), kasvavate puude laasimine jne.

Taotlusi võetakse vastu 01-16.10.2012.

Toetuste kohta saab täpsemat infot SA Erametsakeskus kodulehelt.

Metsaseltsid ja -ühistud lõid kolm aastat tagasi ühingu nimega Keskühistu Eramets, mille kaudu pakutakse metsaomanikele metsa ülestöötamist ja puidu müüki. Puit müüakse ilma vahendajateta puidutööstusele. Eelmisel aastal lisandus Keskühistu Eramets tegevusele kevadiste metsataimede ühine ostmine ja maapinna ettevalmistamise ning istutamise organiseerimine.

Jõgevamaal teevad Keskühistuga Eramets koostööd MTÜ Palamuse Metsaselts ja MTÜ Vooremaa metsaühistu.

HARRY PÜTSEPP, metsakonsulent

blog comments powered by Disqus