Saare vald möödunud valimisperioodil ? kordaminekud ja puudujäägid

Koolivõrgu ümberkorraldamine

Koolivõrgu ümberkorraldamise ettevalmistamisega alustati 1999. aastal. Reaalsete otsusteni jõuti 2001. aastal. Terve valla inimeste jaoks põhjendatult negatiivseid emotsioone tekitanud otsus Saare kooli tegevuse lõpetamisest oli aga tõsiselt läbi kaalutud ja tulevikutrende arvestav. Neli aastat tugevat pingutamist võimalikult hea hariduse andmise nimel hakkab tasapisi kandma vilju. See on olnud pikk ja raske aeg kõikidele meie lastele, lapsevanematele ja õpetajatele.

Kaks aastat tagasi valminud Voore Põhikooli õpilaskodu on täitumas õpilastega, tänavu on neid juba 21. Koolis läbi viidud küsitlused õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele ja nende põhjal tehtud analüüsid on andnud teadmise, millised on meie kitsaskohad ja arengueeldused. Kõik see on nõudnud meie inimestelt tugevat pingutust. Kavandatud tegevuste elluviimise vajalikkuse ja otstarbekuse kinnituseks on see, et Voore Põhikool on Jõgevamaal ainuke kool, kus õpilaste arv möödunud aastaga võrreldes ei vähenenud, vaid suurenes.

Kalevipoja Muuseum ja sihtasutus Kalevipoja Koda

Loomuliku jätkuna Saare kooli sulgemisele oli vajalik leida funktsioon endisele koolihoonele. Juba kaheksa kuud hiljem alustas ametlikult tegevust Kalevipoja muuseum. Tänaseks kaugemal kui Eestis tuntuks saanud muuseumi on paljude külaliste hulgas külastanud ka Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel.

Paremaks valla kultuurielu korraldamiseks ja mitmete teenuste (turism, puhkemajandus, vaba aja veetmine, tervisesport) inimestele lähemale toomiseks asutas Saare vald sihtasutuse Kalevipoja Koda, mis haldab Kalevipoja muuseumi, raamatukogu ja rahvamaja ning täidab lepingu järgi valla poolt antud avalikke ülesandeid. Sihtasutus pole küll saavutanud kogu piirkonnas sellist mõju, nagu kavandanud oleme, kuid tegutsetud on ju ainult poolteist aastat. Tänaseks on Kalevipoja teema tõstetud maakonnas kilbile. Usun, et üsna varsti hakkab Kalevipoeg kandma kilbil Jõgevamaad.

MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus

Pikaajaline tegevuste planeerimise ja arengute kavandamise musternäiteks maakonnas võib pidada aktiviseerimiskeskuse arengut. 1999. aastal projektipõhiselt alustatud tegevustest tööhõive parandamiseks on arenenud maakondlikult ja laiemalt tunnustust leidnud kohalike omavalitsuste koostöös korraldatav valdkond.

Tänavu valmis lõplikult ka keskusehoone, mis mitmesuguseid teenuseid (kauplus, postipunkt, töötoad, perejuuksur, arvutiklass, raamatukogu, seltsimaja, avalik internetipunkt, kohvik, seminariruumid) pakkuva kompleksina on tõeliseks piirkonna keskuseks.

Võib-olla olulisem kõigest on aga see, et aktiviseerimiskeskus on tekkinud kohalike omavalitsuste koostöös, mida on toodud positiivse näitena kogu vabariigis. Koostöö tulemuslikkust kinnitab edukas osalemine Euroopa sotsiaalfondi projektikonkursil, mille tulemusena sai rahastatud kaks aastat kestev ja üle 8 miljoni krooni maksev projekt töötute tööjõuturule tagasitoomiseks. Voore on kujunemas maakonnas uueks kasvukeskuseks.

Murelapseks on jäänud täna veel Saare-Torma maantee asfalteerimine. Oleme koos Torma vallaga juba pikka aega taotlenud selle tee katte alla viimist ja lootust on, et see saab osaliselt teoks 2006. aastal ja teine osa 2009. aastal. Hea meel on selle üle, et Tartu Teedevalitsusel on olemas väga selge pikaajaline kava, mis lähtub kohalikest vajadustest. Oleme oodanud seda alates 1971. aastast, kannatame siis natuke veel.

Probleemiks on jätkuvalt internetiühenduse kättesaadavuse tagamine kõikidele meie inimestele, kes seda soovivad. Oleme teinud valla poolt tõsiseid pingutusi ja kulutanud ka vahendeid internetiühenduste loomiseks. Täna võib öelda, et 2006. aasta kevadeks saab enamik Saare valla elanikest soovi korral liituda interneti püsiühendusega.

Kuigi turvalisuse ja riigikaitse küsimuste eest vastutab otseselt riik, oleme mures Voorel asuva Kaitseliidu Jõgeva Maleva Torma piirkonna keskuse takerdunud arenguga. Saare vald on andnud Kaitseliidule tasuta kasutada hoone, kus kohalike kaitseliitlaste initsiatiivil ja Saare ning Torma valla toel korrastati osa ruume. Vajalik oleks teha hoonele täielik kapitaalremont (vahetada katus, remontida ruumid, ehitada vajalikud kommunikatsioonid). Loodame koostöös kõikide asjasse puutuvate institutsioonidega kavandatud tegevus lähiaastatel lõpule viia.

Nagu igas vallas, on ka meil nii muresid kui rõõme. Vahel me neid ei märka. Oleme liikumas avatuma kogukonna poole, kus saab koos head meelt tunda väikeste rõõmude üle ja jagada muresid. Lähtume oma tegevuses põhimõttest: inimene eelkõige.

JÜRI MOROZOV,
Saare vallavanem

blog comments powered by Disqus