Ravikindlustuse muudatustest, mis jõustuvad 1. augustist

Ravikindlustuse seaduse muudatustest, millistega laieneb tunduvalt soodustuse saajate arv, tahaksin esile tuua järgmist:

Kindlustatuks nimetatakse isikut, kes saab töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitist. Tema eest kohustub sotsiaalmaksu maksma Eesti Töötukassa vastavalt sotsiaalmaksuseaduse paragrahv 2 lõike 1 punktile 8.

Ravimi omaosalustasu 20 krooni

Kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötukassa kohustuste lõppemisest. Kindlustatud on ka õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandav õpilane kuni 21 aasta vanuseni, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutseharidust omandav õpilane kuni 24 aasta vanuseni, keskhariduse baasil kutsekeskharidust omandav õpilane ning Eesti alalisest elanikust üliõpilane. Kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.

Kuni 4-aastased lapsed saavad ravimikompensatsiooni 100 protsenti. Soodustuse protsent 100 tähendab seda, et ravimi eest tuleb maksta vaid omaosalustasu 20 krooni. Juhul, kui ravimile on kehtestatud piirhind ja ravim on piirhinnast kallim, siis tuleb maksta ka piirhinda ületav osa. Viimasel juhul tuleks kindlasti pidada nõu arsti ja apteekriga, et leida hinnalt soodsam ravim.
Rasedalt visiiditasu ei võeta

4?16-aastaste laste ja isikute, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspension ning vähemalt 63-aastaste kindlustatud isikute puhul kohaldatakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75 kantud ravimite müümisel soodustust 90 protsenti (seni kehtinud seaduses oli selline võimalus kuni 10-aastastel lastel ja isikutel, kes olid vanemad kui 63 aastat).

Ambulatoorse eriarstiabi osutaja ei või visiiditasu nõuda rasedalt alates raseduse 12. nädalast; visiiditasu ei tohi nõuda alla 2-aastasele lapsele osutatud raviteenuse eest.

Kui riiklikku töövõimetuspensioni saava kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse põhjuseks on haigus või vigastus, mis ei ole talle töövõimetuspensioni määramise põhjuseks, ei kohaldata talle haigushüvitise määramisel piiranguid.

Naispensionärid, kes lähevad varem pensionile, on nüüd võrdsustatud üle 63-aastaste pensionäridega ja saavad vastavad hambaproteesisoodustused ja ravisoodustused 90 protsenti.

Pikendatakse püsivalt töövõimetuks tunnistatud isiku kindlustuskaitse kestust pärast kindlustuskaitse aluse lõppemist ? seniselt 1 kuult pikeneb see 3 kuule.

MAI TREIAL,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees,
Rahvaliit

blog comments powered by Disqus