Puurmani vald toetab edukaid õppijaid

 

Puurmani vallas on traditsiooniks toetada igal sügisel kokku kuut edukamat vallas elavat üliõpilast ja kutseõppurit. Puurmani vallavalitsuse lastekaitsetöötaja-sotsiaalpedagoogi Karmen Allevi sõnul on Puurmani vald maksnud õppetoetust üliõpilastele juba palju aastaid, Puurmani vallast kutsekoolidesse siirdunud õpilastele makstakse õppetoetust kolmandat aastat.

Toetuse saamise õigus on nendel üliõpilastel ja kutsõppuritel, kes on kantud Puurmani valla elanike registrisse ja kes on lõpetanud kõrgkoolis või kutsekoolis vähemalt esimese kursuse ning kelle eelnevate kursuste hinnete keskmine on vähemalt 3,75. Toetuse taotlemiseks tuleb üliõpilastel või kutseõpilastel esitada Puurmani vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks avaldus, tõend õppimise jätkamise kohta õppeasutuses, tõend hinnete kohta viimasel õppeaastal või väljavõte õpingute raamatust ning soovituskiri õppeasutusest.

Karmen Allevi sõnul nõutakse tõendit õppimise jätkamise kohta õppeasutuses tõestamaks, et õpilane või üliõpilane ei viibi õppetööst eemal, kusjuures tõendil peab olema ära märgitud nominaalõppeaja lõppemise tähtaeg. Õigeaegselt laekunud avalduste alusel makstakse üliõpilastele toetust nii, et kõige paremate hinnetega kõrgkoolis õppija saab 192 eurot. Kaks 96 eurost toetust makstakse välja õppeedukuselt järgmistele üliõpilastele. Toetust on õigus määrata igale üliõpilasele maksimaalselt 192 eurot stuudiumi jooksul.

Kutsekooli õpilastele makstakse toetust samamoodi, üks kõige paremate hinnetega õppur saab 128 eurot. Kaks 64 eurost toetust lähevad edukuselt järgmistele kutseõppuritele. Õigus toetust määrata on igale kutseõpilasele õppeaja jooksul maksimaalselt 128 eurot.

Üliõpilastele ja kutseõpilastele makstakse toetust Puurmani valla eelarvest. Toetuse määramise otsustab Puurmani vallavalitsus hiljemalt 25. oktoobriks. Toetus kantakse toetuse saaja pangaarvele 10 päeva jooksul pärast otsuse vastu võtmist.

Karmen Allevi sõnul oli kolmapäeva lõunase seisuga laekunud Puurmani vallavalitsusele kaks avaldust õppetoetuse taotlemiseks, üks nendest üliõpilaselt ning teine kutsekooli õpilaselt. Tema kinnitusel laekub igal aastal nii üliõpilastelt kui kutseõppuritelt 9-10 avaldust ja konkurents toetuse taotlemisel on päris tihe. Allev usub, et selline õppetoetuste maksmine stimuleerib nii üliõpilasi kui kutseõpilasi paremate õpitulemuste nimel pingutama.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus