PRIA toetab majanduse mitmekesistamist

Tegevused, mida meetme raames toetatakse, on maaturismi arendamine,
käsitöönduslik tegevus, teenuste osutamine ja toiduainete töötlemine. Kokku on sel aastal mitmekesistamise toetuseks ette nähtud 57 miljonit krooni.

Toetust saavad taotleda põllumajandustootjad, kes alustavad
mittepõllumajandusliku ettevõtlusega maapiirkonnas ning ettevõtjad, kes
mitmekesistavad või laiendavad oma tegevust maapiirkonnas. Taotleja peab
olema mikroettevõtja, kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 50 000 krooni.

Maksimaalsed toetusmäär on käsitöönduse ja toiduainete töötlemise puhul on 600 000 ning turismi ja teenindusega seotud tegevuste puhul 400 000 krooni aastas. Toetust saab taotleda ainult ühele valdkonnale neljast võimalikust.
Tänavu ja 2004. aastal kokku on taotlejal võimalik selle meetme raames saada kuni 1 564 660 krooni toetust.

Võrreldes varasemate aastatega on muutunud ka toetuse jagamise tingimused – kui varem rahuldati taotlused nende esitamise järjekorras, siis tänavu moodustatakse paremusjärjestus ja eelarvevahendid jaotatakse võrdselt kahe taotlejagrupi vahel.

Taotluste läbivaatamine võib kesta kuni 90 tööpäeva. Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb PRIAsse esitada hiljemalt 31. maiks 2008. a, misjärel makstakse toetus taotlejale välja.

Tänavu võib taotleja esitada taotlusvooru jooksul ainult ühe taotluse, kus
on taotletud toetust ainult ühe abikõlblike tegevuste nimekirjas nimetatud
tegevuse kohta. Kitsendatud on ka abikõlblike investeeringute nimekirja.
Samuti peab taotleja arvestama, et toetuse avalduse ja äriprojekti ning neis
esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töid ja
teenuseid ei toetata.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust on makstud alates 2001. aastast SAPARDi programmist ja alates 2004. aastast
makstakse seda EAGGFi struktuurifondi rahadest. Toetuse maksmise aluseks on Eesti Riiklik Arengukava 2004-2006 (RAK).

Taavi Linnamäe,
PRIA pressinõunik

blog comments powered by Disqus