Põltsamaa vald kinnitas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja

Põltsamaa vallavolikogu istungil kinnitas volikogu reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.

Vallavanem Toivo Tõnson lausus, et vallas on välja ehitatud nüüdisaegsed vee- ja kanalisatsioonitrassid ning reovee käitlemise süsteem. Samas on olemas ka piirkondi, kus puhas vesi tuleb nõuetele vastavast kaevust, kuid reovee käitlemise süsteem puudub. Sellistes piirkondades on reovee kohtkäitlemisesk mitmed võimalused, üks neist reovee puhastamine kohapeal ning seejärel immutamine pinnasesse. Sel juhul tuleb pesuvesi juhtida ära eraldi ja WC sisu eraldi. Põltsamaa vallas selleks võimalus puudub, sest asutakse nitraaditundlikul alal. Teine võimalus on vedada reovesi puhastusseadmetesse. Selleks on olemas vajalikud paakautod ja Põltsamaa linna puhastusseadmetes paiknev purgimissõlm.  Praegu on uus paakauto Põltsamaa Vallavaral ning uus ja vana paakauto Põltsamaa Varahaldusel. Ka mitmel põllumajandusettevõttel on sellise teenuse osutamiseks võimalus olemas. Reovee vedaja peab omama selleks tegevuseks luba. Kohtkäitlusrajatisi tuleb kontrollida ja pidada nende hoolduspäevikut. Kui mõni reoveetekitaja, mis tegutseb alal, kus on olemas reoveesüsteem, ei soovi sellega liituda,  siis tuleb taotleda reovee kohtkäitlemiseks eriluba, mille väljastamise õigus on vallavalitsusel. Järelvalvet reovee kohtkäitluse ja äraveo osas teeb vallavalitsus koostöös keskkonnainspektsiooniga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus