Peipsi kalurid suutsid kalapüügi peatamises omavahel kokku leppida

Selle aasta sügis on olnud Peipsi kaluritele soodne. Ilmastik ei ole kalapüüki praktiliselt takistanud ning nuriseda ei saa ka  kalavaru seisundi üle. Tänaseks on ahvenapüük lõpetatud, sest selle aasta kvoot ehk 850 tonni on välja püütud.

Põllumajandusministeerium oli  ahvenapüügi sulgemise määruse aegsasti ette valmistanud.

Määruse  jõustumine  võtab aga  vähemalt  nädala,  mistõttu  püsis  oht, et ahvenat püütakse üle, rikutakse rahvusvahelist kokkulepet ja sellega seoses  oleks lõpetatud kogu  kutseline kalapüük järgmise aasta jaanuarini.

Kindlasti oleks ahvena püügikvooti ületatud, kui mutniku püügiloa omanikud ei oleks kokku leppinud  ja peatanud omaalgatuslikult püügi 14. septembrist kuni 16. septembrini  ning pärast seda vahetanud  väikesesilmalised mutnikupärad suuresilmaliste vastu, millega ei ole võimalik ahvenat püüda.

Niisugune kokkulepe oli Peipsi kaluritel esimene, see näitab, et firmad on koostöövalmid ning mõtlevad  majanduslikult. Väheoluline ei olnud seegi fakt, et  põllumajandusministeeriumi  kalamajandusosakonna Jõgeva keskus suutis eelmise päeva püügiandmed järgmise päeva lõunaks koguda ning kalanduse infosüsteemi sisestada ja pärastlõunal olid püütud kalakogused juba teada.  See oli konstruktiivse koostöö näide kalurite ja riigiasutuse vahel.  Samuti näitas see, et kalurite esindusorganisatsioonid on vajalikud.

20. septembrist  jõustus Põllumajandusministeeriumi määrus ahvena püügikeelust. Kõigi nende abinõude kasutuselevõtuga pole keskkonnaministeeriumil kohustust sulgeda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves kogu kutseline kalapüük.

Praegu jätkubki suursoomkalade (koha, latikas, haug) püük, mille kvootidest on oluline jätta osa välja püüdmata.

Loodame, et kalurid jõuavad lubatud kala välja püüda. Sellest sõltub paljuski selle aasta   kalanduse majanduslik tulemuslikkus  ja kohalike elanike heaolu Peipsi kalanduspiirkonnas.

iii

URMAS PIRK, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus