Pankrotis Jõgeva viljahoidla jätkab tööd

25. oktoobril toimunud võlausaldajate üldkoosolekul tegi pankrotihaldur Vaido Paju ettepaneku ettevõte kui maksejõuetu ning Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse järgi ka sundlõpetatu likvideerida. Koosolek otsustas häälteenamusega hoopiski ettevõtte saneerida.

Jõgeva viljahoidla pankrot pole aga ettevõtte tööd katkestanud. Pankrotihalduri Vaido Paju sõnul polnud tegevust mõttekas kohe lõpetada, kuna esialgne vajalik majanduslik baas oli olemas. Seaduse järgi juhib firmat pankrotihaldur. Praegu on ettevõttes tööl 11 inimest. Kõik tarnijatega varem sõlmitud lepingud on jõus ja Jõgeva viljahoidlasse ladustatakse rapsi, maisi ning päevalille?rotti.

Investeeringuteks raha ei jätku
Viimaste kuude käive on küündinud 150 000 kroonini, mis katab siiski vaid jooksvaid kulutusi. «Ettevõtte tööks vajalike mehhanismide muretsemiseks pole juba aastaid investeeritud ning masinate ja seadmete kulumisaste on väga suur, millest tulenevalt vajavad nad järjepidevalt remonti,” tähendas Paju.

Haldur on võtnud täitmiseks ka Jõgeva viljahoidla kohustused Eesti Gaasi, Elioni, Eesti Energia ja ASi Jõgeva Vesi ees. “Tegutseme kokkuhoiureziimil,” teatas Vaido Paju.

Võlausaldajad olid esimese üldkoosoleku toimumise ajaks esitanud ASi Jõgeva Viljahoidla vastu ligi 31 miljoni krooni väärtuses nõudeid, mis on käesolevaks ajaks veelgi suurenenud. Ettevõtte varade orienteeruv väärtus on 10-15 miljonit krooni. «Varade tegelik väärtus selgub ikkagi enampakkumisel,» ütles pankrotihaldur.

Et Jõgeva viljahoidla on seadusest tulenevalt jätnud oma aktsiad väärtpaberite keskdepositooriumis registreerimata, on firma kantud ka sundlõpetamisele kuuluvate ettevõtete nimekirja.

Jõgeva Maakohtu otsuse peale pankroti väljakuulutamiseks esitas viljahoidla Tartu Ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse.

Tartu Ringkonnakohtu otsuse järgi käesoleva aasta 26. jaanuarist jäeti apellatsioonikaebus rahuldamata. Otsuse peale on aga võimalik 30 päeva jooksul esitada kassatsioonikaebus Riigikohtule.

Jõgeva viljahoidla omaniku väljavahetamine on olnud päevakorras juba eelmise aasta juulist alates.

Võlgade kokkuostmine ja müük
Jõgeva Viljahoidla praegusteks omanikeks on erinevad juriidilised ja füüsilised isikud. Suuraktsionäriks ligi 90-protsendilise osalusega on juhatuse liige Ivar Toming.

Lorex-Grupp, kes oli juba eelmise aasta 3. aprillil teinud Jõgeva Viljahoidlale pankrotihoiatuse, esitas 24. juulil Jõgeva Maakohtule pankrotiavalduse. Võla põhisummaks oli ligi 1,1 miljonit krooni. 19. augustil sõlmisid Lorex-Grupp ja Lisfin käenduslepingu, mille järgi Lisfin Lorex-Grupp tagab maksekohustuse täitmise. Lorex-Grupp sai võlausaldajaks seoses teraviljamüügiga viljahoidlale.

28. juulil saabus maakohtule viljahoidla vastu firma Origin pankrotiavaldus summas üle 4,5 miljoni krooni, millest põhivõlg ilma intressideta moodustas 2,06 miljonit krooni. 10. septembril toimunud Jõgeva Maakohtu istungil tunnistas Jõgeva viljahoidla esitatud nõuet ainult 875 000 krooni ulatuses. Kaheksa päeva hiljem ehk 19. septembril loovutas Origin oma viljahoidla vastu esitatud nõude firmale Oktaan-Ekspert, kes aga loobus pankrotiavaldusest. Oktaan-Ekspert väitis, et pankrotiseisust on võimalik välja tulla, kui viiakse ellu saneerimiskava. Viljahoidla pankroti väljakuulutamine ei ole firmale Oktaan-Ekspert antud momendil kasulik. See kahjustaks nende andmetel ka piirkonda ja firma töötajaid. Viljahoidla poolt Jõgeva Maakohtule pakutud saneerimiskava aluseks oli Hansapangalt 10 aastaks saadud 9 miljoni kroonine pikaajaline investeering, mille aga kohus jättis arvesse võtmata.

Kolmas pankrotiavaldus saabus kohtule firmalt Budexim. Aluseks oli Ukraina Kaubandus-Tööstuskoja juures tegutseva Rahvusvahelise Arbitraazikohtu otsus 2002. aasta 29. juulist. Selle alusel mõisteti Jõgeva viljahoidlalt Budeximi kasuks välja üle 136 000 euro.

29. septembril esitas aga Oktaan-Ekspert kohtule avalduse, milles teatas Budeximi nõude omandamisest. Et Oktaan-Ekspert loobus pankrotiavaldusest, jäi kolmest pankrotiavalduse esitajast oma nõudmise juurde ainult üks firma ehk Lorex-Grupp.

Ringkonnakohus tunnistab püsivat maksejõuetust
Mullu 3. oktoobril kuulutas Jõgeva Maakohus siiski Jõgeva viljahoidla pankroti välja.

Jõgeva viljahoidla ei olnud maakohtu pankrotiotsusega nõus ja esitas Tartu Ringkonnakohtule 12 punktist koosneva apellatsioonikaebuse. Selles vaidlustas ta võlausaldajate võlasummad, sest haldur ei olevat süvenenud võlgade olemusse.

Samuti teatas Jõgeva viljahoidla, et nende pakutud ettevõtte saneerimisplaani mittearvestamine ja hinnang oli maakohtu poolt väär otsus. Viljahoidla andmetel ei suurenda omakapitali kasvatamine investeeringu näol ettevõtte kohustusi. Lisaks olnud Hansapangast 10 aastaks saadav 9 miljoni kroonine pikaajaline investeering saneerimisplaani aluseks. Siis oleks Jõgeva viljahoidla saanud maksta eelmise aasta 1.novembriks Budeximile ja Originile võlad. Osa võlga oleks tasutud ka Lorex-Grupile. Samuti olevat kohus jätnud tähelepanuta kinnisvaraekspertide hinnangud Jõgeva viljahoidla kinnisvara turuväärtuse osas.

Tartu Ringkonnakohtu otsusest on lugeda, et maakohus on õigesti hinnanud võlgniku olukorda. “Apellandi väited, mille kohaselt jättis maakohus tähelepanuta võlgniku saneerimiskava, ei ole asjakohased. Pankrotimenetluses hindab kohus eelkõige maksejõuetuse püsivust. Samuti pole oma kohustusi võlausaldaja ees täitnud käenduse andja. Ringkonnakohtu istungil kinnitas pankrotihaldur, et võlgniku maksejõuetus on püsiv. Asjas puuduvad tõendid, mis annaksid põhjendatud aluse pankrotihalduri arvamuses kahelda,” on kirjas Tartu Ringkonnakohtu otsuses.

Pankrotihaldur Vaido Paju andmetel on Jõgeva Viljahoidla olnud makseraskustes juba kolm-neli aastat.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus