Pala vallavanema umbusaldus kukkus läbi

 

Esmaspäeva õhtul  toimunud Pala vallavolikogu istungil hääletas vallavanem Jozsef Weinrauchile esitatud umbusalduse poolt viis saadikut, kolm olid vastu ja kaks jäid erapooletuks. Nii jätkab senine vallavanem ametis vähemalt kuni volikogu uue koosseisu kokkutulemiseni pärast 18. oktoobri valimisi.

iii

Vallavanem Jozsef Weinrauchi vastu esitatud umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud vallavolikogu esimees Taavi Pirk ning volikogu liikmed Allan Kiisel, Ave Kuslap ja Ell Veider.

Umbusaldajate nimel sõna võtnud Allan Kiisel süüdistas Jozsef Weinrauchi mitmes möödalaskmises: vallavalitsusele kalli auto liisimises, ebaseaduslikus tegevuses vee- ja kanalisatsioonitrasside riigihanke läbiviimisel, ametiauto ja -mobiiltelefoni kulude limiidi ületamises ja nõrgas koostöös volikoguga.

Vallavanem lükkas süüdistused tagasi: “Minu ametiauto sattus 2008. aastal kaasliikleja põhjustatud avariisse, mis tingis masina väljavahetamise. Liisingusumma uue auto puhul 2009. aastal ei suurenenud, vaid vähenes võrreldes eelmise auto liisinguga. Tunnistan, et oleksime pidanud liisimiseks luba küsima volikogult, kuna liisingukohustus pikenes. Auto teemat käsitleti volikogus ka möödunud aastal. Kostus erinevaid arvamusi, kuid mulle jäi mulje, et küsimus tookord lahenes.” 

Viis poolt, kolm vastu ja kaks erapooletut

Weinrauchi sõnul oli vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks ja korrastamiseks valla omaosaluseks plaanitud võtta 979 166 krooni laenu. “Projektile, mida ei rahastata eurorahadega, pole aga laenu võtmine lubatud, mistõttu maksime kõik trassidega seotud kulud käesoleval aastal kinni valla eelarvest. Lihthanke tulemusena kujunes trasside rajamise maksumuseks 3 552 255 krooni, millest omaosalus oli 676 694 krooni. See on tunduvalt väiksem summa, kui olime 2009. aasta eelarvesse planeerinud.”

Weinrauch märkis sedagi, et esimese riigihanke tunnistas vallavalitsus kehtetuks.

“Vallavalitsuse peale esitati kaebus Riigihangete Ameti juures olevale vaidluskomisjonile. Komisjoni seisukoht oli, et vallavalitsuse korraldus on õiguspärane, mistõttu jäi esitatud vaidlus rahuldamata,” selgitas vallavanem.

Weinrauch teatas volikogu liikmetele sedagi, et ta pole volikogu kehtestatud limiiti autokütuse kasutamisel ületanud ning on kinni maksnud mobiili kasutamise kulud, kuid need on ületanud kehtestatud limiidi.

Avalikul hääletamisel toetasid Jozsef Weinrauchi umbusaldamist volikogu liikmed Taavi Pirk, Allan Kiisel, Ave Kuslap, Ell Veider ja Karl Värk. Vastu hääletasid Aivo Kikkas, Kristina Kaur ja Malle Weinrauch, erapooletuks jäid Eha Veskimets ja Margus Treial. Istungilt puudus volikogu liige Anu Kool. 

Inimesed vajavad ausat infot

“Juba Jozsef Weinrauchi vallavanemaks valimisel ei olnud ma kindel, et tema sobib sellesse ametisse. Selline arvamus süvenes pärast viimaseid volikogusid, kus vallavanem ei andnud minu hinnangul piisavaid vastuseid volikogu liikmete arupärimistele,” ütles vallavolikogu liige Ave Kuslap.

“Kohtumistel on valla elanikud rõhutanud, et vajaksid rohkem ausat infot tegelikust olukorrast. Täna kujundavad paljud oma arvamuse külajuttude põhjal, teadmata sisulist tausta volikogus toimuvast.”  

Pala vallas elav ettevõtja Urmas Pirk avaldas arvamust, et hääletamistulemuste puhul võiks järeldada, et volikogus Weinrauchil usaldus siiski puudub, kuigi umbusaldamine ei õnnestunud.

„Sellest ajast, kui tuli  päevakorrale riigihanke korraldamine, on meie vallavanem igal volikogu istungil selle kohta infot jaganud. Samas  tundub, et volikogu esimehe suhtumine trassimajandusse oli kuni umbusalduse avaldamiseni küllalt passiivne. Kahetsusväärne oli see, et riigihange oli alati päevakorras viimane punkt ja võib-olla oli volikogu liikmetel kiire kojujõudmisega ja neid see teema  lihtsalt väga ei huvitanud,” lausus volikogu liige Aivo Kikkas.

Volikogu istungil osalenud pealtvaataja Signe Lelbrecht leidis, et süüdistused vallavanemale polnud vettpidavad. “Umbusaldus oli paika pandud nii, et enne valimisi kahjustada vallavanema mainet. Arvestades pingelist eelarvet ja paljusid pooleliolevaid töid, arvan, et umbusaldamine olnuks valla arengule kahjulik.”

Kallaste linnpea Jaak Üprus tunnistas, et tuli istungile huvist naaberomavalitsuse käekäigu vastu.

“Umbusaldamine nii vahetult enne valimisi paneb imestama. Võimalik, et selleks on omad põhjused, mis Pala valla inimestele, nii vallavanema pooldajatele kui ka vastastele hästi teada,” lisas ta. 

Vallavanem astus Rahvaliidust välja

Vallavolikogu istungil oli kavas ka uue vallavanema valimine. Et Jozsef Weinrauch jätkab, jäi vastav punkt päevakorrast välja. Võimaliku vallavanemakandidaadi kohta on liikvel mitmeid spekulatsioone. Ajakirjandusele laekunud info põhjal oli võimalik kandidaat Ranna külaelu eestvedaja ja Kallaste linnavalitsuse kultuurijuht ning linnavalitsuse liige Ülle Veider.

“Tulin vallavolikogu istungile huvist kodukandi probleemide vastu. Enne valimisi lähevad pinged ikka teravaks ja nii on ka meie vallas. Vallavanemaks kandideerimisele pole ma aga mõelnudki. Kui kunagi peaks selline ettepanek tehtama, siis oleks minu vastus, et ühegi asja kohta ei tohi öelda lõplikult ei,” tunnistas ta.

Urmas Pirgi sõnul olid uue vallavanema valimisel kõne all  volikogu esimehe Taavi Pirgi ja Allan Kiiseli kandidatuurid.

“Tegelikult kaaluti paljude kandidaatide vahel. Kuna vallavanem jäi ametisse, siis pole põhjust rääkida inimestest, kes oleksid nõustunud keerulisel ajal sellesse ametisse asuma. Pole vaja neile liigseid probleeme tekitada,” nentis Ave Kuslap.

Ametisse jäänud vallavanem Jozsef Weinrauch ütles, et võttis umbusaldamist südamesse. “Kaks aastat vallavanemana töötades on mind palju õpetanud. Olen saavutanud hea kontakti oma maja inimestega, allasutuste juhtidega ja külaliikumise eestvedajatega  Kui ei oleks olnud koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja allasutuste tasemel, siis ei oleks me saavutanud seda, mille kaks aastat tagasi minu vallavanemaks valimisel eesmärgiks seadsime. Tulles tagasi  koostöö puudumise kohta volikogus leian, et pigem võiks see olla koostöö puudumine minu ja volikogu esimehe vahel,” ütles ta.

Järgmisse vallavolikogusse kandideerib volikogu esimees Taavi Pirk Rahvaliidu nimekirjas. Vallavanem Jozsef Weinrauch astus pärast umbusaldamise arutamist aga Rahvaliidust välja. Rahvas teeb oma otsuse 18. oktoobril.

iii

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus