Õpipoisikoolitus saab tuule tiibadesse

Lähtudes Eesti kutsehariduse arengukavast 2005-2008 soovivad deklaratsiooni osapooled läbi töökohapõhise õppe edendamise aidata kaasa elukestva õppe levikule. Eesmärgiks on arendada õpipoisikoolitus projektipõhisest tegevusest laialtlevinud ja tunnustatud koolitusvormiks. “Kvalifitseeritud tööjõu nappus on muutunud Eesti majanduse arengu piduriks, tegevusetus täna võib homme tähendada massilist võõrtööjõu vajadust. Demograafiline olukord sunnib meid inimkapitali arendamisele pöörama senisest suuremat tähelepanu. Igale inimesele peab olema tagatud võimalus arenguks, et olla väärtuslik osaleja tööjõuturul,” seisab deklaratsioonis. Ühiselt leitakse, et õpipoisikoolituse juurutamise läbi muutub kutseõpe paindlikumaks, paranevad koolist väljalangenute ligipääs haridusele ja täiskasvanute koolitusvõimalused ning madala konkurentsivõimega inimestel tekib võimalus enesetäienduseks. Samuti usutakse, et kutseõpe muutub tõhusamaks ning oskustööliste ja spetsialistide põud tööturul väheneb. Deklaratsiooni järgi tagab Haridus- ja Teadusministeerium õpipoisikoolituse rahastamisskeemi väljatöötamise ja rakendamise ning kujundab vajaliku õigusruumi. Tööandjate Keskliit ja EKEÜ toetavad õpipoisikoolituse levikut läbi teavitustöö, samuti seisavad hea soodsa keskkonna kujundamise eest ettevõtetes ja koolides. Lähiaastate eesmärgiks on koolitada tuhatkond õpipoissi ja ligi 200 juhendajat Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel. Vastavad projektid on käivitanud SA Innove (http://www.innove.ee/opipoiss/) ja Eesti Tööandjate Keskliit (http://www.ettk.ee/et/varia/opipoiss). VOOREMAA

blog comments powered by Disqus