Õlikultuuride töötlemise tehase asukoht on veel otsustamata

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil kehtestas vallavolikogu küll detailplaneeringu, mis võimaldaks õlikultuuride tehase rajamise teemaga edasi liikuda, aga ettevõtjad pole huvitatud vaidluse jätkumisest Mõhküla elanikega. Tehas võidakse rajada Imaverre, kuid lõplik otsus on langetamata.


 Põltsamaa valda, Mõhküla Rehe kinnistule, on juba kahel korral plaanitud tootmisettevõte rajada. Hulk aastaid tagasi taheti Mõhkülasse betoonitehas rajada, kuid külaelanike vastuseisu tõttu jäi see plaan realiseerimata. Võib-olla ei ehitata Mõhkülasse ka OÜ Farm In Productions kavandatavat õlikultuuride töötlemise tehast, taas külaelanike vastuseisu tõttu.

Detailplaneeringus keskkonnaohtu ei nähta

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõunik Margi Ein lausus, et Mõhküla Rehe katastriüksuse detailplaneering algatati 2016. aasta 11. jaanuaril. Planeeritavale alale jääb Rehe katastriüksus, millel paiknevad põllumaa ja hooned.

Ehitusnõuniku sõnul muudab kehtestamiseks esitatud detailplaneering Põltsamaa valla üldplaneeringut. Ehitusnõunik lisas, et Rehe katastriüksuse detailplaneering on avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all. Adepte Ekspert OÜ koostatud eelhinnangus on märgitud, et arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei saa detailplaneeringu ellu viimisel tekkida olulist mõju keskkonnale.

Eelhinnang saadeti arvamuse avaldamiseks keskkonnaametile, keskkonnainspektsioonile, terviseametile, päästeameti lõuna päästekeskusele ja põllumajandusametile. Kõikides nendes asutustes jõuti järeldusele, et Rehe katastriüksusele ei ole vaja teostada keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

Rehe kinnistu detailplaneering on kooskõlastatud terviseameti lõuna talitusega, põllumajandusameti Jõgeva keskusega, päästeameti lõuna päästekeskusega ning maanteeametiga. Rehe katastriüksuse detailplaneeringuga said huvilised tutvuda 2016. aasta 20. aprillist kuni 19. maini Põltsamaa vallavalitsuses, Põltsamaa raamatukogus ning Põltsamaa valla veebilehel. Rehe detailplaneeringu avalik arutelu toimus 2016. aasta 20. mail Põltsamaa vallavalitsuses.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitas Mõhküla elanik Malle Jaanikesing külaelanike nimel kirjaliku arvamuse, millele vastas kirjalikult Põltsamaa vallavalitsus. 2016. aasta juunis võeti Rehe katastriüksuse detailplaneering vastu ja selle avalik väljapanek toimus 20. juulist kuni 20. augustini möödunud aastal. Möödunud aasta augustis esitas Malle Jaanikesing vastu võetud detailplaneeringule omapoolse arvamuse, millele Põltsamaa vallavalitsus saatis kirjaliku vastuse möödunud aasta septembris. Vastu võetud Rehe kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu leidis aset 2016. aasta 21. septembril Põltsamaa vallavalitsuses.

Maavanem kiitis detailplaneeringu heaks

Farm In Productions tegi möödunud aasta sügisel Mõhküla elanikele korduvaid ettepanekuid kokkusaamiseks, kuid sobivate aegade mitteleidmise tõttu kokku ei saadud. Tänavu 4. jaanuaril korraldati Jõgeva maavalitsuse ruumes kohtumine, kus teiste seas olid esindatud nii Farm In Productions OÜ, Mõhküla, Põltsamaa vallavalitsuse kui ka teiste selle detailplaneeringuga seotud huvirühmade esindajad ning Jõgeva maavanem. Sellel arutelul kokkulepet ei saavutatud. Kuu aega hiljem, 2017. aasta 3. veebruaril andis Jõgeva maavanem Rehe katastriüksuse detailplaneeringule heakskiidu.

Põltsamaa vallavolikogu liikme Toomas Joosepi sõnul on Imavere vallavolikogu möödunud aasta 10. novembril teada andnud Farm In Productions juhatuse liikmele Urmas Pallonile, et Imavere vallavolikogu nõustub õlikultuuride tehase rajamisega Imavere valda. Toomas Joosep tundis huvi, miks on nüüd Põltsamaa vallas vajalik Rehe katastriüksuse detaiplaneeringu kehtestamine.

Margi Ein lausus küsijale vastuseks, et Farm In Productions võib kehtestada ka mitu detailplaneeringut ja hetkel on neid planeeringud õlikultuuride töötlemise tehast silmas pidades ilmselt kaks. Ehitusnõunik lisas täpsustuseks, et selle detailplaneeringu kehtestamine on vajalik Põltsamaa valla arendamiseks.

Vallavolikogu liikme Tarmo Orri sõnul on hirmud seoses selle tehase rajamise plaaniga liialt suureks muutunud. Tarmo Orr tõi näiteks sarnase tehase Rõngus, kus tema sõnul ei ole see probleeme tekitanud. Orr lausus, et kui kaugel nõukogude ajal lennukite pealt põldudele väetist külvati, siis oli põhjust tunda tõsist muret keskkonna pärast. Mitte tänapäeval, kus võrreldes aastakümnete taguse ajaga on tehnoloogia ja keskkonnahoid tundmatuseni muutunud. Põltsamaa vallavolikogu liikmed kehtestasid Rehe katastriüksuse detailplaneeringu ülekaaluka hääleenamusega.

Arendajate huvi on ettevõtlusega tegelemine

Farm In Productions juhatuse liige Märt Riisenberg lausus, et vaatamata Põltsamaa vallavolikogu vastu võetud otsusele Rehe katastriüksuse detailplaneering kehtestada, jätkuvad tõenäoliselt vaidlused sellel teemal edasi. Riisenberg lausus, et nendel ettevõtjatena ei ole huvi tegeleda kohtuvaidlustega, vaid ettevõtluse arendamisega. Paraku kohtuvaidlused ei arenda, vaid takistavad ettevõtluse arendamist.

Riisenberg lausus, et tegelikult on õlikultuuride tehase rajamisega seoses ka muid probleeme, mis ootavad samuti lahendamist.

Õlikultuuride töötlemise tehase rajamiseks on kehtestatud detailplaneering ka Imavere vallas. Riisenberg tõdes, et sellise tehase rajamiseks oleks Mõhküla parem koht kui Imavere. Et Mõhküla elanike vaidlused on venitanud tehase rajamise protsessi, võeti kaalumisele võimaliku asukohana ka Imavere vald.

Riisenbergi sõnul on kahjuks nii, et kui midagi positiivset ära teha soovitakse, siis jäävad teatud plaanitavad ettevõtmised venima, viiakse ellu plaanitust hiljem või halvimal juhul jäävad teatud huvirühmade vastuseisu tõttu üldse tegemata. “Muidu muretseme sellepärast, et pole maksumaksjaid, kes pensionäridele pensioniraha ja haigekassale raha teeniks. Ettevõtlust takistav tegevus toimib vastu selliste soovide realiseerimisele. Paljud Mõhküla elanike esindajate välja toodud häirivad faktorid on minu hinnangul lihtsalt otsitud põhjused. Iga ehituse kohta võib öelda, et see on kellelegi häiring, sest varjab päikest, kellegi korsten tossab liialt tugevalt,” arutles ettevõtja.

Mehe sõnul ei oska ta veel öelda välja konkreetset tähtaega, millal nad langetavad lõpliku valiku õlikultuuride töötlemise tehase asukoha osas. Märt Riisenberg märkis, et kevadel peaks ülejäänud probleemid lahendatud saama ja ka asukoha lõplik valik langetatud olema.

Rehe katastriüksus

*Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Põltsamaa vallavalitsus

*Detailplaneeringu koostamisest huvitatud ettevõte on Farm In Productions OÜ

*Detailplaneeringu koostaja Casa Planeeringud OÜ

*Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangu on koostanud Adepte Ekspert OÜ

*Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks ning tootmismaale ehitusõiguse määramine

*Tootmismaale kavandatakse õlikultuuride tehase püstitamist

*Teravilja kuivatus- ja hoiustamiskompleksi rajamist

*Kinnistule kavandatakse õlikultuuride näidis- ja katsepõldude rajamist

*Kavandatakse õlikultuuride kasvatamist ja töötlemist tutvustava infopaviljoni püstitamist

*Planeeritavale alale on kavas ehitada maksimaalselt kümme, mitte rohkem kui kolmekorruselist, kuni 18 meetri kõrgust hoonet

*Lisaks rajatised kõrgusega kuni 26 meetrit

*Planeeringuala suuruseks on 20,21 hektarit.

 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus