Miks peaks looduskaitsealal teadust tegema

Looduskaitsealad on alati olnud tähtsad alad uurimistöö tarvis. Siin saab jälgida ökosüsteemide looduslikku dünaamikat,  nendes toimuvaid protsesse  ja muutuste võimalikke suundi. Viktor Masing on öelnud, et  meie sookaitsealad on asendamatu labor,  kus loodus ise on püstitanud katse ja uurija peab vaid selle tulemusi kontrollima ja interpreteerima.

1985 loodud Endla looduskaitseala, mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka, ongi klassikaliseks uurimisalaks soode kujunemise, arengu ja toimimise seaduspärasuste selgitamisel.

Siinse uurimistöö traditsioon sai alguse juba 19.<span style=”mso-spacerun: yes”>  sajandil,  kui Endla soostikku tegid uurimisretki mitmed loodusteadlased, nende hulgas ka naabrusest, Piibe mõisast pärit Karl  Ernst von Baer. 

Sihikindel  uurimine algas 1910 sookatsejaama  rajamisega soostiku idaserva Toomale. Jaama peamiseks ülesandeks seadis Balti Sooparanduse Selts soode  tundmaõppimise ja nende põllumajandusliku  kasutamise  võimaluste selgitamise. Alustati Toomale keskuse ehitamist ning uuriti põhjalikult  Männikjärve  raba  ja madalsoo turbalasundi ehitust, turba  agrokeemilisi  omadusi, kirjeldati taimkatet ning tehti algust ilmavaatlustega.  Seda võime lugeda üheks esimeseks  detailseks soodeuurimiseks  Eestis. 

Maailmasõja tõttu  katkenud uurimistegevus taastati Eesti  Sooparanduse  Seltsi  poolt 1921. aastal. Olulise jälje Eesti teaduslukku on jätnud 1923-1939 sookatsejaamas töötanud  Paul William Thomson,  geoloog ja botaanik,  Eesti palünoloogia rajaja  ja  meetodi üks esmakasutajaid  maailmas. Tema sulest pärinevad esimesed põhjalikumad ülevaated  Eesti  soode ehitusest ja meie looduse arengust pärast jääaega.

1938 nimetati  sookatsejaam  Tooma  Sookultuuri- ja  katseinstituudiks. Mitmeid kordi reorganiseeritud asutuse hiilgeajad  langesid 1950.-60. aastatesse. Instituudi soode  uurimise  grupi teadlased kirjeldasid põhjalikult Endla soostikku ning viisid läbi esimese Eesti soode inventeerimise. 

1947 toimunud  Tartu Ülikooli  üliõpilaste ekspeditsioon Endla soostikku andis tõuke Eesti rabade ökoloogilisele uurimisele. Mitmedki tollastest alustajatest jäid alatiseks rabade lummusse. Uurimisrühma  liikmest  Viktor  Masingust kujunes Eesti  sooteaduse  tunnustatud  liider. Endlas uurivad soode ökoloogiat,  struktuuri  ja  looduslikku  arengut nii tema õpilased, õpilaste õpilased kui juba kolmaski põlvkond.  

Tähtis sündmus Eesti hüdroloogia arengus oli Tooma  soohüdrometeoroloogiajaama avamine 1950.  aastal. Jaam kuulus tollasesse üleliidulisse,  maailmas unikaalsesse uurimisvõrku. Vaatlused Männikjärve  ja  Linnusaare  rabas jätkuvad  tänini.

Looduskaitsealal toimuval teadustööl on mitu külge. Ühelt poolt kaitseala enda seisukohalt vajalikud rakendusuuringud, mis annavad  teavet looduse seisundi kohta ning võimaldavad planeerida ala paremat kaitset. Jälgitakse kogu soostiku loodust: soid, järvi, jõgesid, allikalisi alasid, metsi ja väheseid poollooduslikke kooslusi, liigirikkust ja kaitsealuste liikide seisundit, vete kvaliteeti, kunagise põllu- ja metsakuivenduse tagajärgi, aga ka üha suureneva loodusturismi võimalikku mõju. Üha suuremat huvi tunnevad looduslikuna säilinud  soomaastiku vastu Lääne-Euroopa (kus sood on teatavasti praktiliselt hävinud) teadlased ja üliõpilased.

Teisalt sobib looduskaitseala mitmesugusteks fundamentaaluuringuteks, mille tähtsus kaitseala seisukohalt võib avalduda alles aastate pärast. Endla soodes on selliseid uuringuid toimetanud nii välisteadlased kui Ökoloogia Instituudi märgalauurijad. Uuritud on näiteks älveste, laugaste ja peenarde teket ja arengut;  raba veebilanssi; rabamändide fotosünteesi; turbasammalde konkurentsi ja metaani emissioon rabast.

Teadustööle kaitsealal on seatud erinõuded. Uuringutega ei tohi rikkuda, häirida ega hävitada kaitstavat loodust, ei tohi muuta looduslike protsesside kulgu. Seetõttu peavad uuringud olema  plaanipärased ja looduskaitsjatega kooskõlastatud. Endla soostik on küll väga sobiv uurimisala, aga silmas tuleb pidada, et transekte,  puurauke ja katsealasid ei saaks liiga palju. Samas annab pikaaegne uurimistraditsioon siinsetele rabadele lisaväärtuse. Väikest Männikjärve raba  võime lugeda tõeliseks teadusveteraniks.

Uuringud aitavad üha paremini ja täpsemalt mõista märgalade olemust, nende rolli ümbritsevas maastikus ja kogu biosfääris, inimtegevuse mõjul toimuvaid muutusi ja võimaldavad  teha otsustusi, kuidas kaitsta neid praegu ja tulevikus.

i

KAI KIMMEL, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskasutuse spetsialist

blog comments powered by Disqus