Lõuna-Eesti Päästekeskus suunab päästekooli õppima

Vastavalt SKA Päästekolled?i Päästekooli õpilaste vastuvõtueeskirjale võivad päästekooli kandideerida Eesti vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad välismaalased, kellel on keskharidus. Tuletõrjuja-päästja erialale saavad kandideerida kõik keskharidusega noored, eelnev töökogemus tuleb kasuks, kuid ei ole määrav. Tuletõrje-ja päästespetsialisti erialale kandideerija peab omama vähemalt kolmeaastast tööstaa?i päästeasutuses ja vajalik on päästeasutuse suunamiskiri. Õppeaeg mõlemal erialal on üks aasta. Tuletõrjuja-päästja erialal toimub õppetöö viie kuu vältel päästekoolis ja järgnevad viis kuud ollakse praktikal suunanud päästeasutuses. Tuletõrje- ja päästespetsialisti kursusel toimub õppetöö päästekoolis kümne kuu jooksul vaheldumisi pikemate ja lühemate praktikatega suunanud päästeasutuses. Vastuvõtt toimub SKA Päästekolled?i Päästekoolis Väike-Maarjas 3. juulist 16. augustini. Lisainfo sisseastumise kohta http://www.v-maarja.ee/rescueschool.

Tuletõrjuja-päästja tööülesandeks on tulekustutus- ja päästetööde tegemine: inimeste, vara ja keskkonna päästmine ja/või kaitsmine. Neid tööülesandeid täidab ta maapinnal, kõrgustes, sügavustes, veekogudes jm.  Tuletõrjuja-päästja õppekava läbinu omandab päästja II kutsestandardi, mis tähendab, et päästja on võimeline töötama tulekustutus- ja päästetöödel, suudab täita tööülesandeid keerulistes, psüühilist ja füüsilist pingustust nõudvates olukordades, töötada iseseisvalt ning vastutada oma tööülesannete täitmise eest.

Tuletõrje- ja päästespetsialisti töö eesmärgiks on töökorralduse kaudu operatiivse valmisoleku ning tulekustutus- ja päästetööde läbiviimise tagamine. Tema tööülesanneteks on komando valveteenistuse töö korraldamine, praktilise ja teoreetilise õppe korraldamine ja läbiviimine tulekustutus- ja päästemeeskondade liikmetele ning sündmuskohal tulekustutus- ja päästetööde juhtimine. Päästespetsialisti töö eeldab oskust lahendada erinevaid olukordi nii komandos kui ka sündmuskohal. Tuletõrje- ja päästespetsialisti õppekava läbinu omandab päästespetsialisti III kutsestandardi ning on võimeline töötama päästetööde juhina tulekustutus- ja päästetöödel, on võimeline teostama tuleohutusjärelevalvet oma pädevuse piires ning läbi viima väljaõpet tuletõrje- ja päästetöötajatele, korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest.

Täiendavat informatsiooni suunamise saamiseks saab Lõuna-Eesti Päästekeskuse avalike ja välissuhete büroost, tel. 733 7315, 521 7622.

Evelin Uibokand
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja

blog comments powered by Disqus