Looduskaitseseadus pakub uusi lahendusi

Looduskaitse järjepidevuse huvides on säilitatud looduskaitseõiguse need elemendid ja õiguslikud konstruktsioonid, mis on praktikas ennast õigustanud. Tehtud muudatused on suures osas tingitud Euroopa Liidu direktiividest tulenevate sätete sisseviimisest seadusse. Kaitstavate objektide hulka on lisatud püsielupaiga ja hoiuala kategooria.

Hoiualal pole kaitse-eeskirja

Hoiualadeks võidakse kinnitada osa Natura 2000 alasid, mis jäävad väljapoole kaitsealasid. Hoiuala on pindalaline kaitstav loodusobjekt, millele erinevalt kaitsealast ei koostata kaitse-eeskirja ning mille omandikitsendused on sätestatud looduskaitseseaduses.

Kindlasti on hoiuala kaitsere?iim kaitsealadel kehtivatest piirangutest leebem. Senine loodussäästilk tegevus nendel aladel jätkub, võib jahti pidada ning jõgedel ja järvedel kala püüda.

Hoiualade kaitseks koostatakse kaitsekorralduskava ning maaomanikele väljastatakse sellekohane teade. Maaomanikele tekib aga lisakohustus esitada hoiualadel kavandatavate tööde kohta teatis. Ühtne teatise vorm on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.

Jõgevamaal neli hoiuala

Jõgevamaal moodustatakse Kõo, Padina ja Kaasiku puisniidust hoiualad. Hoiuala moodustatakse ka Peipsi järvel peatuvate linnudirektiivi I lisa liikide ja rändlinnuliikide elupaikade kaitseks.

Püsielupaik on kaitstavate liikide elupaikade säilitamiseks piiritletud ala. Kaitstavad liigid on kinnitatud valitsuse ja keskkonnaministri määrusega. Maaomanikele, kelle kinnistul püsielupaigad asuvad, väljastatakse teatis.

Looduskaitseseaduses on nüüd täpsemini formuleeritud raied veekaitsevööndis. Samaks on jäänud tingimus, et veekaitsevööndis raiumiseks on vaja keskkonnateenistuse nõusolekut.

Uueks lahenduseks on seaduses kaitse omavalitsuse tasandil. Sellega luuakse omavalitsustele võimalus kohalikus kontekstis olulised loodusobjektid kaitse alla võtta. Ala või objekti valitsejaks jääb sel juhul omavalitsus või tema määratud kohalik asutus. Keskkonnateenistusele jääb nende objektide puhul nõustaja roll.

MARILIIS MÄRTSON,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse looduskaitse spetsialist

blog comments powered by Disqus