Looduskaitse selts kutsub valima maakonna sümboltaime

Eesti Looduskaitse Selts korraldas seminari ja viis labi traditsioonilise täiskogu. 

Täiskogu viimases osas arutleti Rapla osakonna esimehe,  Erik  Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatud  Tiit Petersoo ettepanekut sümboltaimede leidmiseks maakondadele.

Petersoo tutvustas ka Rootsi erinevate piirkondade valikuid. Looduskaitse seltsi täiskogu leidis, et mõte on hea ja sümboltaimede leidmiseks asutakse kohapeal mõttevahetustesse. Sümboltaimena on mõeldud looduslikku taime.

Seminaril rääkis Tartu Ülikooli professor Tõnu Oja looduskaitse arengukava uuendamisest. Avalikkusel on praegu võimalik dokumendiga tutvuda ning teha omapoolseid ettepanekuid. Ettekanne suunas kuulajat probleemidele, millele seltsiliikmed kindlasti mõtlema peaksid. 

Projekti Euroopa rohevöö”  on kaasatud ka  looduskaitse selts. Seminaril saadi ülevaade, mis on projekti raames tehtud ja kuhu on vajalik jõuda. Euroopa rohevöö on  Barentsi merest Musta mereni kulgev loodusalade koridor endise raudse eeriide aladel, mistõttu Jõgeva maakond ei ole otseselt projektiga seotud.

Seminari teises pooles keskenduti paekarjääride pealetungile Nabala karstialale. Ülevaate hetkeseisust tegid Tuhala Looduskeskuse  esindaja Ants Talioja  ja TA looduskaitsekomisjoni esindaja Vilju Lilleleht. Seminari lõpus võttis Eesti Looduskaitse Selts vastu avalduse Nabala lubjakivimaardla juhtumi kohta.

Seminarile järgnenud täiskogul võeti vastu otsus 2009. a tehtu kohta, kinnitati revisjonikomisjoni akt  ja töösuunad aastaks 2010. Konkreetne ülesanne kõigil seltsi osakondadel on täpsustada  liikmete nimekirjad.  Aastal 2011  valmiva seltsi tegevuse arengukava koostamisel on vajalik teada täpset seltsi liikmete arvu.

ENE ILVES, Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakonna esinaine

blog comments powered by Disqus