Kui on rõõmu, siis on mured lahendatavad

26. mail korraldas Reformierakonna Jõgeva maakonnaorganisatsioon Kesk-Eesti messi raames küsitluse, kus palus inimestel avaldada oma muresid ja rõõme olukorrast nii oma kodukohas kui riigis. Viie tunni jooksul oli vastajaid hulgaliselt. Oma arvamust avaldasid küll peamiselt Jõgeva linna elanikud, kuid vastajaid oli ka Rakverest ja Tartust ning muidugi Jõgeva ümbruse valdadest.

Häid asju on palju, kui vaid tüüri pärast ei kakeldaks

Küsimusele, mis on viimasel ajal peamised probleemid riigis, vastati pingereas: teede olukord, ebastabiilsus ja võimuvõitlus ning koostöö puudumine. Kolmandik vastajatest märkis, et hetkel on peamine probleem olukord Tallinnas. Järgnesid sotsiaalprobleemid ja madalad palgad, nigelad lastetoetused ja noorte perede raske olukord, probleemid hariduses, pensionäride olukord, hoolitsus keskkonna eest ning ära märgiti ka piirilepingu puudumine.

Küsimusele, mis on viimasel ajal parim, mis riigis toimunud, vastati järgmiselt.

Kõige rohkem avaldati toetust vanemapalgale. Järgnes arvamus, et kõik on hästi. Edasi tulid sellised märksõnad: Euroopa Liiduga ühinemine, liitumine NATO-ga, riik on muutunud puhtamaks, majanduskasv, tulumaksu alandamine, spordi- ja mänguväljakute rajamine, pensioni tõus.

Valitutel olgu ühine eesmärk – tegutseda kodukoha elanike heaolu nimel üheskoos ettenägevalt ja parima lahendusega.

Kohaliku omavalitsuse head ja vead toodi iga omavalitsuse puhul välja konkreetselt. Siiski saab ka neis vastustes leida kattuvusi.

Meelepaha teeb enamusele kohalike teede ja tänavate olukord ning vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste vähesus ning ikka märgiti ära, et inetu võimu pärast kraaklemine ei meeldi sugugi.

Headest asjadest leidis enam mainimist korrastatud ümbrus, puhas joogivesi, tähelepanu pööramine lastele ja noortele ning paranenud sotsiaaltöö.

Kuna enamus vastajaid oli Jõgeva linnast, siis eraldi saab välja tuua just need vastused.

Ülekaaluka kiituse sai linna uus staadion. Järgnesid arvamused, et linn on muutunud iga aastaga kenamaks, on hakatud mõtlema noortele. Ei jäetud mainimata ka linna avaliku käimla avamist.

Probleemidena märkisid Jõgeva linna elanikud noorte tegevusetust, raudteega seonduvat, tänavate olukorda, tööpuudust, sotsiaalprobleeme ning eriarstide pikki järjekordi.

Võimuvõitlus ja koostöötahte puudumine oli aga samuti üheks tõrvatilgaks üldise arvamuse, et kõik liigub paremuse poole, katlas.

Tehtud hea aitab parandada vead

Usume, et sellised küsitlused on vajalikud mõlemale poolele. Rahvas saab rääkida ja valitud esindajate ülesanne on kriitikast järeldused teha. Heade tegude tunnustamine toetab probleemide lahendamist.

Reformierakonna poolelt vaadatuna on heameel, et on hulgaliselt toetajaid meie tehtud sammudele (vanemapalk, tulumaksu alandamine jne) ning saadakse aru, et senitehtu on edasiminekuks parim. Tänane majanduskasv on juba võimaldanud tõsta pensione ning toetab ka edaspidi erinevate sotsiaalprobleemide lahendamist.

Terje Trei,
Reformierakonna Jõgeva- ja Tartumaa arendusjuht

blog comments powered by Disqus