Kiri: Miks 16-aastane gümnaasiumiõpilane enam lastetoetust ei saa

Vooremaa toimetusse saabus murelik e-kiri lapsevanemalt, kelle 16-aastane laps lõpetas juunis põhikooli ja jätkab sügisel õpinguid gümnaasiumis. Ema kinnitusel on kõik dokumendid korda aetud, kuid juulis vanem enam lastetoetust ei saanud.

Miks 16-aastasele gümnaasiumiõpilasele lastetoetust ei maksta, uuris Vooremaa sotsiaalkindlustusametist.

 

Vastus: Andmed 15. septembriks

Riiklike peretoetuste seaduse paragrahv 24 lg 3 sätestab, kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust.Õpingute jätkamisel samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, makstakse pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist toetusi tagasiulatuvalt toetuste maksmise lõpetamisest kuni uuesti õppima asumiseni.

Sama paragrahvi lõige 5 kohaselt 16-aastasele ja vanemale lapsele makstakse koolitoetust pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist andmete saamist või õppeasutuse teatise või õpilaspileti esitamist.

Alates 2004. aastast rakendatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS)  ja riikliku pensionikindlustuse registri vahelist andmevahetust. EHIS peab andmed riiklikule pensionikindlustuse registrile esitama 15. septembriks.

Pärast EHIS-est andmete saamist makstakse riiklikud peretoetused (lapsetoetus ja koolitoetus) välja tagasiulatuvalt oktoobrikuus.

Seega 16-aastase või vanema lapse põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse lõpetamise korral makstakse riiklike peretoetusi juunikuuni. Pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse toetusi tagasiulatuvalt toetuste maksmise lõpetamisest kuni uuesti õppima asumiseni.

Riiklike peretoetuse saamiseks  varem kui riikliku pensionikindlustuse registrisse saadakse andmed EHIS-est, tuleb toetusesaajal esitada elukohajärgsele pensioniametile lapse õpilaspilet või õppeasutuse teatis.  

KERSTI VALGE
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja toetuste osakonna juhataja asetäitja

blog comments powered by Disqus