Kellel on õigus saada toimetulekutoetust

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abi vajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

https://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toimetulekutoetus 

Vajalikud dokumendid:

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel. Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid (või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.

Dokumendid, mis tõendavad:

*alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms) – esitatakse ainult esmapöördumisel;

*üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust;

*jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

*Lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

*ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

*puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

*riigi tagatisel antud õppelaenu;

*tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

*Ei arvestata ka elatisi, mis on küll välja mõistetud, kuid mida pole kätte saadud ja seda tõestab kohtutäituri antud dokument.

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu. *Normpinnaks, mille eluasemekulusid võib sissetulekust maha arvata, on 18m² üldpinda pereliikme kohta ja 15m² pere/leibkonna kohta

*Kui korteri tubade arv on võrdne pereliikmete arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind

*Eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51m²

*Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara, sõidukeid ja väärtpabereid

*Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.

https://www.sm.ee/et/muud-toetused-ja-teenused

*Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2015. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus

*Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2015. aastal 90 eurot kuus

*Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 72 eurot kuus.

blog comments powered by Disqus