Kas Eesti andis Brüsselis järele?

Euroopa Liidu ambitsioonikas kliimapaketis on Eestile väga oluline kaitsta kaht peamist seisukohta: kaitse kolmandate riikide odava ehk vähem keskkonnasõbraliku elektri eest ning põlevkivienergeetika erisuse saavutamine seoses heitgaaside piiramisega. Seda on valitsusele rõhutanud ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon.

Viidet dumpinguohule pole

Paraku ei loe me lõppjärelduste tekstist ühtegi viidet sellele, et need kaks seisukohta oleksid mingilgi moel kajastamist leidnud. Erinevalt järelduste eeltekstist on meile olulises lõigus toodud näitena vaid energiamahukad tööstusharud, mis kindlasti ahendab meie edasisi võimalusi. Tekstis seisab:

“19. Euroopa Ülemkogu tunnistab, et konkurentsipõhiste turgude ülemaailmses kontekstis on süsinikdioksiidi lekke oht murettekitav teatavates sektorites, nagu energiamahukad tööstusharud, mis on rahvusvahelise konkurentsi suhtes eriti tundlikud, ning et kõnealust ohtu tuleb kiirelt analüüsida ja käsitleda uues heitkogustega kauplemise direktiivis, et rahvusvaheliste läbirääkimiste ebaõnnestumise korral saaks võtta asjakohaseid meetmeid.”

Kuigi “Euroopa Ülemkogu pöörab erilist tähelepanu sellele, et EL ja tema liikmesriigid räägiksid energiaküsimustes kolmandate osapooltega ühel häälel”, ei ole tekstis viidet kolmandate riikide dumpinguohule.

Väikesed turud eraldi tähelepanu alla

Samas on meile lohutuseks siiski öeldud, et ülemkogu “kutsub komisjoni üles võtma selle poliitika edasiarendamisel arvesse väikeste ja eraldiseisvate energiaturgude olukorda ja vajadusi”.

Seekordse ülemkogu järeldused saavad aluseks edasistele aruteludele, mis peaksid päädima kas selle aasta lõpul või uue aasta algul. Igatahes on selge, et Eesti valitsusel eesotsas peaminister Ansipiga seisab ees väga keeruliste läbirääkimiste aasta. Eks see ole ka parajaks proovikiviks, kui palju meil tegelikult on Euroopa Liidus lobijõudu ning läbilöögivõimet.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena soovin juba kõige lähemal ajal teema uuesti päevakorda võtta ning kuulata valitsuse, antud juhul peaministri informatsiooni ülemkogul toimunust ning edasistest sammudest Eesti energiajulgeoleku kaitsmisel.

MARKO MIHKELSON,
Riigikogu liige, IRL

blog comments powered by Disqus