Kärgatused tänavatel ei sobi jõuluaega

Õhtumaa inimesed on aga aastasadade jooksul harjunud talve pimedal ajal rahu ja vaikusega. Tänapäevane urbaniseerunud ühiskond on kaotamas piire vanade aegade ja kõige uue vahel. Nii on talvine rahu ja vaikus kadumas minevikku ning tänavatel kõlamas pürotehniline müra. Õnneks on võimalik seda vältida või minimeerida ja selleks on Riigikogu kehtestanud lõhkematerjali seaduse. Seadus reguleerib võrdlemisi täpselt, millal ja millist pürotehnilist toodet kasutada ning milline on karistus, kui seadust rikutakse.

26. detsembrini ei tohi kasutada

Seaduse eesmärk on piirata häirivate ja üldiselt ohtlike toodete kättesaadavust ning tagada avalik kord nende kasutamise kõrghooajal. Seetõttu pöörab politsei jõuluajal suurt tähelepanu seadusenõuetest kinnipidamisele. Paraku ei jagu politseipatrulle igale tänavanurgale ja nii tuleb kõigil meil olla eelkõige ise hoolikas ning seadusest möödahiilimisel arvestada kaaskodanike pahameele ja rahakotti tühjendava karistusega.

Üks tähtsamaid nõudeid on, et pauguteid võib müüa ja kasutada ainult ajavahemikul 27. detsembrist 1. jaanuarini. Teine tähtis nõue on, et I ja II klassi pürotehniliste toodete jaemüük ja kasutamine on keelatud 1. novembrist kuni 26. detsembrini.

Müügi ja kasutamise keeld ei kehti ainult sellistele üksikutele pürotehnilistele toodetele, mille kasutusloas on vastav lubav märge. Samuti kehtib piirang vanuse osas, seades põhiliseks vanusemääraks 18 eluaastat ja üksikute siseruumides kasutatavate või vähese ohtlikkusega toodete osas alampiiri 12 eluaastat. III klassi toodete puhul, milleks on tavaliselt nt suured patareid, on vanuse alampiiriks 21 eluaastat ja ostja peab lisaks enese tuvastamisele kinnitama allkirjaga müügiraamatus, et on teadlik ohutusnõuetest ning kohustub neid järgima.

Ilutulestikku võib kohaliku omavalitsuse kirjaliku loa alusel teostada ka muul ajal ning sellest tuleb eelnevalt teavitada politseid. Selline luba antakse vastavat kutsetunnistust omavale inimesele või juriidilisele isikule, kellel on pürotehnika kasutamine vajalik põhilises majandustegevuses.

Lapse kätte tulirelv !?

Seega peab iga ostja küsima müüjalt üle iga toote kasutamise erisused ja kehtestatud nõuded. Iga pürotehnilise tootega peab kaasas olema kasutusjuhend ja toode tähistatud kasutusloa numbri ning märkega piirangute kohta.

Kindlasti ei maksa osta pürotehnikat althõlma tänavanurgalt, kuna selliste toodete ohutus kasutajale on kontrollimata ja võib põhjustada väga tõsiseid vigastusi. Kaupluses tasub kontrollida pürotehnilisele tootele märgitud vanusepiirangut, sest väiksema vanusepiiranguga toodete puhul ei pea saabuva aastavahetusepeo või sünnipäeva pürotehnilised tordikaunistused ostmata jääma ning lihtsamad lauavulkaanid saab kätte ka keeluajal.

Ostjate vanusepiiri järgimisega on aga igal aastal olnud probleeme, kuna müügipunktide müüjad kipuvad müüma tooteid ka sellistele noortele, kes omapäi tegutsedes endale liiga võivad teha.

Ajast aega on ju paukuvad asjad poisikestele huvi pakkunud ning vahet ei saa teha riigil ega ajajärgul. Algul süütuna näivad paugutid ammenduvad kiiresti ja siis otsitakse vahendeid märksa suurema mürtsu tegemiseks. Poest sellist kraami osta ei saa, kuid nutikamad kombineerivad selle kokku erinevatest pürotehnilistest toodetest.

Tulemuseks on kahjuks see, et viimasel paaril aastal on aastavahetuse perioodil mitmed mehehakatised väga tõsiselt viga saanud. Seda muret ja pisaraid saab vältida, kui lapsevanemad tunneksid huvi, millega nende järeltulija tegeleb ja miks tal on taskus tulemasin või tikud ning miks jope auguline. 2007 aasta drastilisemateks juhtumiteks oli pürotehnilisest vahendist süttinud kaubiku furgoon, mis hävis leekides. Teine ebameeldiv juhus oli, kui kortermaja trepikoja varikatusele visatud pürotehniline komplekt kukkus läheduses olnud lapsevankri kõrvale, kus imik parasjagu lõunauinakut tegi.

Varasematel aastatel on politseioperatsioonide ajal silma hakanud, et paljud vanemad ostavad ise nõutavast vanusepiirist allapoole jäävatele lastele neile selgelt sobimatuid pürotehnilisi tooteid või kingivad neid jõuluvanad. Sisuliselt on see sama hea kui lapsele tulirelv kätte anda ja öelda, vaata ise ette, mis sellega teed. Kui alla 12- või 14-aastase lapse poolt pannakse toime õigusrikkumine, siis karistatakse selle eest vanemaid ja võib kindel olla, et ebameeldiva tähelepanuta ei jää ka laps ise. Seega peavad vanemad tagama, et ohtlike pürotehnilisi vahendeid kasutataks ainult koos täiskasvanuga. Hoolitsegem, et meie kõigi jõulud oleksid ohutud ja jõuluajale omaselt rahulikud.

iii

ALLEN LEEGO, Lõuna Politseiprefektuuri  korrakaitseosakonna komissar

Karmid karistused

*Heliefektiga toodete, lihtsamalt öeldes paugutite või vilega rakettide kasutamine kella 23st 7ni on keelatud tiheasustusaladel või asulates muul ajal kui uusaastaööl. See keeld ei kehti ainult siis, kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamiseks loa.

* Pürotehnikat võib nüüd müüa ainult selline ettevõtja, kellel on registris märge vastava toote klassi ja allklassi müügiõiguse kohta. Lisaks kaubandustegevuse seadusest tulenevatele piirangutele ei või toodet võõrandada –  müüa, kinkida, auhinnana jagada –  avalikel üritustel. Samuti on keelatud pürotehnikatoote selvemüük. Erandiks on ainult osa I klassi ja allklassi T1 ja T3 kuuluvad tooted (nt tikud).

*Sätestati vastutus toote võõrandamise nõuete rikkumine eest ning täpsustati juhud, mil väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on politseiprefektuur.

*Karistused pürotehnilise toote väära kasutamise, müügi, käitlemise ja muude seotud nõuete rikkumise eest küünivad füüsilise isiku puhul 18 000 kroonini ja juriidilise isiku puhul kuni 50 000 kroonini.

Allikas: Lõuna Politseiprefektuur

blog comments powered by Disqus