Kalandusaasta 2008 jäi Peipsil keskpäraseks

Kõigi näitajate osas ei ole kalandusaastale 2008 veel joont alla tõmmatud. Aasta lõpus alustas tööd uus Põllumajandusministeeriumi poolt välja töötatud kalanduse infosüsteem. Kuna suurem osa aasta andmeid tuli ühest infosüsteemist teise kanda, võtab kokkuvõtete tegemine veel pisut aega.

2006. aaastal tegutses Peipsi Eesti poolel ca 530 kalurit ja 2007. aastal 490 kalurit, 2008. aastal aga umbes 300 kalurit Kalurite arvu vähenemise . põhjusi on mitmeid. Osa neist lähtuvad kalapüügikorraldusest, osa üldisest majandussituatsioonist.

Möödunud aastal sai kanda püügiloale ainult rannakaluri II  kutsetunnistuse omanikke ning püügiluba ei väljastatud vähema kui 10 võrguga püügiks.

Vähenenud on  kaluri elukutse populaarsus. On ju see füüsiliselt raske, riskiderohke  ning paljuski ilmastikust sõltuv. Vähetähtis ei ole seegi, et  sissetulekud kalapüügist on  tagasihoidlikud.  Statistilistes kokkuvõtetes on kalur sissetulekute poolest  kas päris punane latern või  viimase viie hulgas. See ei kutsu noori õppima kaluriks ja sellel alal tööle hakkama. Paljud kogemustega kalurid siirdusid tööle ehitusse, kus viimastel aastatel on hästi teenitud. Nii mõnigi jõudis ka oma püügivõimalused ära müüa ja nüüd on tagasitee raske.

Kalurite ja kalandusettevõtjate  arv on vähenenud

Kui 2006. aastal tegeles Peipsil kalapüügiga 96 ettevõtjat ja  2007. aastal 94 ettevõtjat, siis möödunud aasta 31. detsembri  seisuga oli neid 69. Tegevuse on lõpetanud just  väheste püügivõimalustega füüsilisest isikust ettevõtjad

Et tänavuse jaanuari  seisuga omab 12 kalandusettevõtjat püügivõimalusi vähem kui 10 võrguga püügiks, väheneb ettevõtjate arv lähiajal ilmselt  veelgi. Rohkem on vähenenud püügiloa omanike  arv Tartu ja Põlva maakonnas, stabiilsem on see olnud Jõgeva- ja Ida-Virumaal. Samas on  püügivõimaluste ostuga lisandunud  ka  uusi ettevõtjaid. Mitmed ettevõtjad on laiendanud end püügile kõigis neljas Peipsi äärses maakonnas. Üks neist on Jõgeva maakonnas registreeritud osaühing Katroni.

Tänu erinevatele  toetustele investeerivad ettevõtjad senisest enam uutesse kalapaatidesse ning kala säilitamistingimuste  parandamisse.

Peipsi ääres  on praegu aga  vaid kaks kõigile tingimustele vastavat  kalasadamat – Kallastel ja Vasknarvas. Eriti halb on lossimiskohtade olukord Jõgevamaal.

Investeeringud  aitavad parandada töötingimusi ning  -keskkonda. Tänapäevased tingimused muudavad  kalanduse ja kaluri elukutse  noortele huvipakkuvamaks. See omakorda aitab Peipsi kalanduse jätkusuutlikuks muuta.

Möödunud aasta kalasaagi väärtus väiksem kui ülemöödunud aastal

Põhjuseks on  eelkõige koha püügikvoodi mittetäitmine. Ahvenapüük oli eelmisest aastast mõnevõrra suurem. Koha ja ahven  moodustavad  90 protsenti kalasaagi rahalisest väärtusest. Mõningaid raskusi on Euroopa turule toodetud kalafilee realiseerimisega ning „raha seisab laos”.

Samaaegselt rõõmustab, et paljud ettevõtjad on hakanud tegelema kalasaaduste tootmisega kohalikule turule. Nii on valminud osaühingul Latikas kulinaariatsehh, mille toodangu on ostjad hästi vastu võtnud.

Hea meel on tõdeda, et maitsvad tooted valmivad  latikast, millele mõnel perioodil on raske turgu leida.

Jätkuvalt on populaarsed osaühingu Peipsi Kalatööstus tooted ning toitlustuskohad. Parim reklaam ühele Peipsi äärsele toitlustuskohale on tõsiasi, et mereäärsed kalandusettevõtjad ei lahku siit  Kuldkalas  kohašnitslit söömata, sest nii head šnitslit mere ääres ei saa.

Jääb loota, et Euroopa Kalandusfondi rannapiirkondade säästva arengu toetused aitavad kaasa Peipsi  kala kohapealsele väärindamisele.  See parandab  omakorda  tööhõivet ja sissetulekuid.

Aasta algas kalurile ebasoodsalt

Siiani ei ole olnud võimalik võrke panna ei vette ega jää alla. Kalurid on nii-öelda sundpuhkusel, mille eest mingeid hüvitusi ette nähtud ei ole. Just jääalune võrgupüük on aga  taganud kalurile talvise töö ning ka arvestatava sissetuleku. Esimese poolaasta püügirežiim on Eesti-Vene kalanduskomisjoni poolt kokku lepitud ning keskkonnaministri määrusega kinnitatud. Nii et kui ilmastik püügile ei lase, jääbki kala püüdmata ning sissetulekud saamata. Uuesti saab aktiivsemalt püügile jälle septembris.

iii

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus