Jõgevamaa Koostöökoda taotleb 25 miljonit

Lähtuvalt valminud arengukavast, taotleb Jõgevamaa Koostöökoda veel käesoleval suvel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIAst) 25 miljoni kroonist toetust arengustrateegia elluviimiseks ja koostöö edendamiseks.

2009. aastal kuulutab Jõgevamaa Koostöökoda välja aga omakorda taotlusvoorud valminud arengustrateegia alusel toetuste andmiseks koostöökoja territooriumil tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele (KOV) ja mittetulundusühingutele (MTÜ), teatas MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda tegevjuht Aive Tamm.

Jõgevamaal ühinesid kõik vallad ja Mustvee linn, toetust saavad taotleda maapiirkonnad ja alla 2500 elanikuga linnad.

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda on loodud Leader-meetme rakendamiseks Jõgevamaal. Koostöökoda asutati 2006. aasta 1. märtsil, mil 68 organisatsiooni esindajad kogunesid ühise sooviga edendada Jõgevamaal maaelu ja teha omavahel koostööd.  Jõgevamaa Koostöökoja liikmed on maakonna kõik vallad ja Mustvee linn ning nendes haldusüksustes tegutsevad kojaga liitunud ettevõtted ja MTÜ-d. Ühise töö tulemusena valmis 2008. aasta mais Jõgevamaa Koostöökoja arengukava aastateks 2008-2013. Selle valmimisel oli tegev 98 inimest. Korraldati arengupäevi, koolitusi, õppereise ja uuringuid. Osalejaid oli maakonna kõigist valdadest ja linnadest.

Lühend LEADER tähendab “seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel” ja see on tuletatud prantsusekeelsest terminist Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale.

Leader on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuste ning koostöös ette valmistatava ja rakendatava piirkonna arengustrateegia kaudu.

LEADER programmi erinevad etapid:

Leader I (1991-1994)

Leader II (1994-1999)

Leader+ (2000-2006)

Euroopa Liidu kogemused on näidanud, et Leader võib maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu oluliselt muuta. Leader-programmi ülesehitust iseloomustab tähelepanu kohalike inimeste arenguvõimalustele, piirkonna erivajaduste arvestamisele ja erinevate osapoolte kaasamisele.

Euroopa Liidu programmperioodil 2004–2006 oli uutel liikmesriikidel võimalus kasutada Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastust rahastatavat Leader-tüüpi meedet.

Eesti on rakendanud Leader-lähenemist RAKi meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader-tüüpi meede” kaudu. Leader-tüüpi meedet teostatakse kahes tegevusvaldkonnas – oskuste omandamine ja integreeritud maapiirkonna arengustrateegia.

Esimese tegevusvaldkonna raames toimub kohalike arengustrateegiate koostamine, teise tegevusvaldkonna raames aga strateegiate elluviimine.

Eestis tegutseb Leader-meetme raames hetkel kokku 24 kohalikku tegevusgruppi, millega on  kaetud ligi 93 protsenti maapiirkonnast. Meetme seitsme aasta eelarve (2008-2013) on ligikaudu 1,34 miljardit krooni, mida on 80 protsendi ulatuses rahastanud Euroopa Liit ning 20 protsendi ulatuses Eesti riik.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus