Jõgeva linn tegi vallale ühinemisettepaneku

Neljapäeval tegi Jõgeva linnavolikogu Jõgeva vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi võimaliku ühise omavalitsuse moodustamiseks. Varemgi arutlusel olnud mõtte väljapakkumist ajendas ka  konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia poolt läbi viidud naaberomavalitsuste ühinemist käsitlev uuring.

Eelnõu Jõgeva vallavolikogu kutsumiseks omavalitsuste ühinemisläbirääkimistele esitasid  menetlemiseks Jõgeva linnavolikogu Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Saadikuterühmad võtsid aluseks sätted kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuste moodustamise seadusest ja tuginesid Geomedias valminud tööle “Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring”. Ettepaneku koalitsioonipartneritele eelnõu välja pakkuda tegi linnapea Kalmer Lain.   

Vallamaja Jõgeva linnas

“Meie fraktsioonid pidasid enne eelnõu esitamist ühiselt nõu. Aruteludest volikogus jäi positiivne mulje. Kõik fraktsioonid olid ühel meelel, mida me tegelikult ka ootasime,” märkis Jõgeva Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Raivo Meitus.

“Ühinemine vallaga on varemgi teemaks olnud, kuid firma Geomedia tehtud uuring ja suurema koostöö vajadus vallaga on üks põhjusi, miks tegime ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks,” lisas ta.

“Inimeste igapäevaelu kulgemine sõltub võimaliku ühinemise korral suuresti nende harjumusest ja mõtlemisest. Vallavalitsuse maja asub ju praegugi Jõgeva linnas,” lisas Meitus.

Linnavolikogu esimehe Meelis Pauklini sõnul on Jõgeva linn ja vald sarnased omavalitsused mitmeski mõttes, muu hulgas ka elanike arvult. “Ühinemine muudaks mõnegi teenuse linnaelanikele kättesaadavamaks. Sel juhul avaneksid neile ehk veelgi paremad võimalused kasutada Kuremaa puhke- ja tervisekompleksi.  Jõgevalt Kuremaale tasuks ehitada ka kergliiklustee,” rääkis ta. 

Koalitsioonipartnerid toetavad

Jõgeva Linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Põdra märkis, et erakond toetas ühinemisideed juba siis, kui kandideerijad enne volikogu valimisi kokku said. “Kui Jõgeva linnast ja vallast saaks üks omavalitsus, oleks mitmeid probleeme paikkonnas kergem lahendada, olgu siis teemaks heakord, talviste teede hooldus või haridustemaatika.”

Põdra peab positiivseks, et koalitsioonipartnerite esitatud eelnõu leidis ka Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni poolehoidu. “Idee on välja käidud ja usun, et lõpptulemus tuleb positiivne,” lausus ta.

“Jõgeva Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon toetas koalitsiooni eelnõud. Menetlemise käigus jõuti ka meie arvates konkreetsuse huvides õigemale seisukohale, et ettepanek läbirääkimiste alustamiseks tuleb teha Jõgeva vallale, mitte aga teistele asjast huvitatud ümberkaudsetele omavalitsustele, nagu eelnõu esialgses variandis kirjas oli. Küll aga pole välistatud teiste omavalitsuste kaasamine tulevikus,” ütles fraktsiooni esimees Aare Olgo.   

Vallajuhi vaatevinklist

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk märkis, et omavalitsuste ühinemise teema on olnud arutlusel pikemat aega ja liitumisettepanek oli selle loogiliseks jätkuks. “Valimisliit “Hea Vald” ja meie koalitsioonipartnerid on aga arvamusel, et tänases olukorras on võib-olla veel vara rääkida kiirest ühinemisest ning mõeldavam on selle toimumine pikemas perspektiivis. Peaksime käsitlema mitte ainult Jõgeva linna ja valla liitumist, vaid jälgima selle mõju ümberkaudsele piirkonnale, kogu Jõgeva maakonnale.”

Koostööd on Jõgeva linn ja vald varemgi teinud. Praegu on teoksil ühine veevärgi- ja kanalisatsiooniprojekt, mis hõlmab valla territooriumist Jõgeva alevikku. “Kõige suuremaks eelduseks ühinemisläbirääkimistel pean aga haridussüsteemi paikapanekut. Jõgeva vallavolikogu on teinud linnale ettepaneku teha koostööd riigigümnaasiumi rajamiseks Jõgevale ja rõõm oli kuulda linnavolikogu otsusest alustada teemakohaseid konsultatsioone haridus- ja teadusministeeriumiga,” märkis Kokk.

Geomedia uuring on juba näidanud paljude elanike poolehoidu ühinemisele. “Kui volikogud ühinemise heaks kiidavad, siis tuleks rahva arvamuse väljaselgitamiseks veelkord küsitlus läbi viia. Poliitilised eesmärgid ja ambitsioonid tuleb aga ühinemisel kõrvale jätta ning lähtuda ennekõike piirkonna inimeste heaolust lähemas ja kaugemas tulevikus,” on Kokk seisukohal.

2004. aasta 12. veebruaril tegi Jõgeva vallavolikogu Pajusi, Torma, Palamuse ja Puurmani vallavolikogule ühinemisettepaneku. Tookord jäi Jõgeva linn esialgu välja, peeti otstarbekaks, et kõigepealt oleks mõistlikum liituda valdadel. Kui vallad oleksid omavahel ühinemises kokku leppinud, oleks alustatud läbirääkimisi ka linnaga.  Aastal 2004 aga ei tulnud ühinemisest midagi välja.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus