Heade valimistavade järgimine näitab austust valija vastu

“Mind huvitab, miks on nii, et erakonnad pingutavad tohutult selle nimel, et ma teaksin, mis värvi nad on, aga mitte selle nimel, et ma saaksin aru, mis ideed neil on?“

Küsijaks oli Johannes, varastes 20ndates noormees,  kohaks üks 1. mai “Minu Eesti“ mõttekodadest, mille laua ümber kogunesid need, kes tahtsid arutleda Johannese püstitatud teemal kuidas muuta valimiskampaaniad sisukamaks.

Parajasti oli täies hoos europarlamendi kampaania. Usun aga, et sama küsib Johannes ka praegu, mil käib kohalike volikogude mehitamine. 

Põnevuse asemel tüdimus, käegalöömine

Valimised võiksid olla üks põnevamaid perioode ühiskonnas – aeg, mil tehakse vahekokkuvõtteid võimuesindajate saavutustest ja tegematajätmistest ning arutatakse uute ideede ja suundade üle.

Selle põnevuse asemel kohtab aga märksa sagedamini tüdimust, pettumist ja käegalöömist, mis paljude puhul väljendub kas üldse oma hääle andmisest loobumises või siis protestivalimises, kus olulisem on olla kellegi/millegi vastu kui poolt. Muidugi on seegi kodaniku õigus, ent mitte kuigi edasiviiv.

Vajalik muutus, valimiskampaaniate kujunemine sisukaks ja eetiliseks saab toimuda ainult juhul, kui selle nimel pingutavad nii kandidaadid kui ka valijad.

Kandidaadid saavad anda oma panuse, hoidudes ebaausatest ja sisutühjadest võtetest, valijad aga oma kindlameelsusega neilt sellist käitumist nõuda.

Kui valija olgu siis mugavusest, teadmatusest, lootusetusest või hõlptulusoovist kantuna laseb end lollitada asjasse mittepuutuvate või läbimõtlemata lubadustega, loosunglikkuse, „peibutuspartide” või äraostmisega, siis ta seda kord-korralt üha enam ka saab.

Abiks nii kandidaatidele kui ka valijatele koostasid Eesti kodanikuühendused tänavu kevadel hea valimistava  põhimõtted, mille järgimine aitab tagada ausat valimisvõitlust, mis on eelduseks, et kodanik saab teha asjatundliku valiku eri ideede ja kandidaatide vahel.

Ega neis põhimõtetes mingit jalgratast leiutata. Kampaaniate rahastamine peab olema läbipaistev, avalikku võimu ei tohi kuritarvitada, lubadused keskendugu sisulistele küsimustele ning kandidaatide vaated ja seisukohad olgu avalikud. Kokku 11 teesi, mis tahtmise korral kellelegi üle jõu ei tohiks käia. 

Probleemiks avaliku võimu kuritarvitamine

Ent palju seda tahet on? Suurimaks probleemiks neil valimistel näib olevat avaliku võimu kuritarvitamine. Neid teateid tuli juba enne kampaania algust, kui linna- või vallajuhid olid kasutanud oma positsiooni, saavutamaks kellegi kandideerimist või mittekandideerimist.

Kampaania ajal on see eri paigus jätkunud näiteks linna- või vallajuhi saavutuste promoga maksumaksja raha eest, ligipääsu piiramisega valla- või linnalehte või siis valijate isikuandmete kasutamisega, milleks teistel nimekirjadel võimalusi pole. See seab kandidaadid ja seeläbi ka valijad ebavõrdsesse olukorda.

Palju on ka valijate eksitamist, lubades näiteks asju, mille elluviimine nõuaks seaduse muutmist, mida kohalik volikogu teha ei saa. Või siis rahaliselt kulukaid lubadusi, mille juures targu vaikitakse nende hinnast maksumaksjatele ja sellega kaasnevatest kärbetest mujal.

Endiselt kuulub valimisrepertuaari ka poriloopimine ja konkurentide sildistamine ning külalisesinejate-peibutuspartide kasutamine.

Mida teha? Kui sinu vallas või linnas sellist käitumist esineb, teata neist kohalikule meediale ja EMSLile, kes avaldab ja kommenteerib selliseid näiteid ajaveebis www.ngo.ee/valimistava. Kasuks tuleb ka suhtlemine hea tava vastu eksija endaga – mida rahulikumalt ja kindlamalt seda teha, seda enam see mõjub.

Teiseks maksab kiita neid kandidaate, kes selliste võteteni ei lasku. Mitte ainult nende poolt hääletamisega, vaid ka neile sellest teada andmisega. Nii saavad nemadki tuge sel moel jätkata.

Lõppeks taandub hea valimistava järgimine austusele valija vastu. Kui me kellestki lugu peame, ei suhtu me temasse kui ullikesse, kellele ajada tühja loba või keda odava meeleheaga ära osta. Tavaelus pöörame meiega nii käituvale inimesele selja – teeme sama ka kandidaatidega, kes head valimistava millekski ei pea.

Hea valimistava ja kodanikeühenduste ettepanekud omavalitsustele: www.ngo.ee/manifest.

Hea valimistava ajaveeb: www.ngo.ee/valimistava.

Teata hea valimistava rikkumisest info@ngo.ee.

iii

URMO KÜBAR, EMSLi juhataja

blog comments powered by Disqus