Eurorahaga valutult tööturule tagasi

Euroopa Sotsiaalfondi toel rakendab Tööturuamet riiklikku programmi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009”. Programmiga liitumiseks tuleks pöörduda tööturuameti kohaliku esinduse poole.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud tööturuteenustele lisanduvad programmiga uued ja paindlikumad teenused. 

Tööklubid noortele

Tööklubi eesmärk on pakkuda noortele lisavõimalusi informatsiooni hankimiseks tööturu situatsiooni kohta, vahetada kogemusi, tunda ennast kaasatuna ning omandada koostöös juhendajaga uusi teadmisi ja oskusi.

Ettevõtlustoetust saanud isikutel, kes soovivad tegutsemise algperioodil täiendavat tuge kogemustega inimeselt, on võimalus saada tuge mentorilt. Mentoriteks on isikud, kes on varem saanud ettevõtlustoetust tööturuametilt ning edukalt üles ehitanud oma äri. Seega oskavad nad ette näha kitsaskohti, millega alustav ettevõtja võib kokku puutuda. 

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata tööotsijal selgusele jõuda töö leidmist takistavates eraelulistes probleemides ning toetada teda nende takistuste kõrvaldamisel.

Nõustamist pakutakse:
• puudega isikutele;
• pikka aega tööta olevatele isikutele;
• vanemaealistele ja
• koondatud isikutele.

Nõustamist viivad läbi kogenud psühholoogid. Nõustaja aitab inimesel määratleda töö leidmist takistavad probleemid ning analüüsida nende mõju. Üheskoos otsitakse probleemidele lahendusi ning püütakse keerulisest olukorrast välja tulla. Iga isikut nõustatakse individuaalselt.  

Abi sõltuvusprobleemide korral

Teenuse eesmärk on anda abi isikutele, kelle töövõimet piirab alkoholisõltuvus, parandada sellega nende iseseisvat toimetulekut ning soodustada töötamist või tööle asumist.

Teenuse saamiseks on vajalik inimese enda soov vabaneda oma alkoholisõltuvusest ning asuda tööle. Teenusele suunab Tööturuameti karjäärinõustaja.

Tööturuametil on võimalik kompenseerida esmane visiiditasu ning tasuda nende teenuste eest, mida Haigekassa kaudu ei rahastata. Tööturuamet teeb koostööd spetsiaalsete asutustega, kus teenust reaalselt pakutakse. Kuna sõltuvusprobleemide ravimisel ei ole otseteed, eelnevad ja järgnevad sotsiaalsele rehabilitatsioonile toetavad teenused (töövahendus, karjäärinõustamine, tööharjutus, tööpraktika jm), mis aitavad isikul taastada elurütmi ning omandada oskused töötamiseks.    

Tööle rakendunute järelnõustamine

Rakendunute järelnõustamise eesmärk on vältida isiku välja langemist tööturult, kui ta on juba töökoha leidnud. Pikka aega töölt eemal olnud isikud vajavad ka pärast tööle saamist toetavat teenust, et jõuda selgusele, mis on tööl püsimist takistavad tegurid, ning toetada inimest nende takistuste kõrvaldamisel.

Teenust saavad kasutada need isikud, kes on tööturuametis arvel olnud ja pole pikka aega tööd leidnud, kuid käesoleval hetkel töötavad ning vajavad psühholoogilist tuge, et töökohal püsida.
Nõustavad kogenud psühholoogid, iga isikut nõustatakse individuaalselt. 
 

Hooldusteenus hooldaja koolituse või praktika ajaks

Tööturuamet hüvitab hoolduskohustusega koormatud isikule tööturuteenusel (nt tööturukoolitus, -praktika) osalemise ajal või tööle asumise esimesel kolmel kuul hooldusteenuse ostmise.

Hoolduskohustusega isik on:
*puudega lapse, puudega täiskasvanu või vanuri hooldaja, sh hooldajatoetuse saaja;
*0-6 a (k.a.) vanuse lapse hooldamisega hõivatud lapsevanem:
 *kelle tööandjale on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või
*kes on saanud koondamisteate või
*kelle töösuhe on lõppenud.

Tööruumide ja -vahendite kohandamine on tööandja tööruumi, -koha või -vahendi kasutatavaks muutmine vanemaealisele (vanuses 50-74) isikule.

Teenust osutatakse vanemaealisele töötule või pensionärile tingimusel, et see on vajalik ealistest iseärasustest tingitud tervisehäirest tekkinud takistuste kõrvaldamiseks töötamisel.

Tööruumide ja -vahendite kohandamine seisneb tööruumi või töökoha vanemaealisele isikule kasutatavaks muutmises. Inimesega, kes on antud tööandja juures töötanud vähemalt kolm kuud, peab olema sõlmitud tähtajatu töö- või teenistussuhe.

Tööturuamet tasub tööandjale kohanduse maksumusest 100 protsenti, kuid mitte rohkem kui 25 000 krooni. 

Korduv tugiisiku teenus töötavatele puudega isikutele

Tugiisikuteenuse eesmärk töötavale puudega isikule on aidata säilitada selle inimese töökoht ja iseseisev toimetulek töökohal toimuvate muudatustega (nt ümberkorraldused, tööülesannete muutmine/lisandumine jmt).

Tugiisikuteenust saab osutada juhul, kui puudega töötajaga on sõlmitud töö- või teenistussuhe tähtajatult või vähemalt kolmeks aastaks alates käesoleva teenuse osutamise kuupäevast. 

Õigustatud teenuse saaja on muu hulgas:
*puudega töötaja, kes on juba saanud tugiisikuteenust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel;
*puudega töötaja, kellel on vajadus tugiisiku abi järele ilmnenud katseajal olles.

Erandlike lahenduste teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul leida või säilitada töökoht. Antud teenust pakutakse nendele inimestele, kes vajavad koolituseks, töö otsimiseks ja tööl püsimiseks erimeetmeid.

Näiteks:
*abivahendi soetamine koolitusel, praktikal osalemiseks, mis toetab hilisemat tööleasumist;
*erinevad teenused tööturukoolitusel osalemiseks, sh viipekeele tõlk, isiklik abistaja, invatransport;
*invatransport tööl käimiseks tööleasumise esimesel kahel kuul (nt kui isik asub tööle, aga KOV-i poolt korraldatavasse bussiringi saab alles mõne aja pärast); NB! teenust ei saa kasutada püsivalt transpordi eest maksmiseks.
*võimalikud muud piloteeritavad lahendused

Töötamiseks vajalik tehniline abivahend on vahend, milleta isikul ei ole võimalik või on raske tööülesandeid täita. Abivahend antakse kasutusse tööealistele isikutele, kellele on määratud puue ja/või töövõimetus.
Puude olemasolu iseenesest ei anna töötule tehnilise abivahendi kasutamise õigust, teenuse saamise vajadus sõltub ka muudest asjaoludest. Teenuse osutamisel võetakse arvesse isiku eriala ja töökogemust, talle sobivate töökohtade olemasolu jne.

Töötamiseks vajalikuks tehniliseks abivahendiks ei loeta tavalisi töövahendeid ega ka abivahendeid, mida puudega töötu vajab igapäevaeluga toimetulekuks.

Abivahendi tasuta kasutada andmise leping sõlmitakse juhul, kui puudega isik võetakse tööle või teenistusse tähtajatult.

Abivahendi tasuta kasutada andmise leping sõlmitakse järgmistel juhtudel:
*puudega isik on võetud tööle või teenistusse tähtajatult või vähemalt kolmeks aastaks alates teenuse osutamise kuupäevast;
*puudega isik on võetud tööle või teenistusse tähtajatult või tähtajaliselt vähemalt kuni 31.12.2009 juhul, kui tööturuamet üürib abivahendi.

Tasuta kasutada andmise leping sõlmitakse kolmeks aastaks. Kui puudega isik on võetud tööle või teenistusse määratud ajaks, siis sõlmitakse leping samaks tähtajaks, milleks on sõlmitud tööleping või vormistatud teenistusse võtmine, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks andmise vajalikkuse üle otsustamise protsess nõuab põhjalikku tööd kliendiga ning eeldab ka muude spetsialistide (nt perearst, eriarst, rehabilitatsiooniasutuse spetsialistid jt) ja koostööpartnerite (nt omavalitsus, invaabivahenditega tegelevad ettevõtted jt) kaasamist.

LIINA VÕSASTE,

TTA Jõgevamaa osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus