Erametsaomanikud hakkavad rohkem toetust saama

Konkreetsete reeglite kehtestamine erametsanduse toetamiseks aitab kaasa üldisele teadlikkuse tõusule ning metsakasvatustöödele. Sellega aga tehakse panus Eesti metsaressursi kasutamisse säästva metsanduse põhimõtete kohaselt. Samas aitab toetuse taotlemise õiguse andmine metsaühistutele kaasa metsandusliku ühistegevuse hoogustumisele. Jõustunud määruse alusel on võimalik näiteks toetust taotleda erametsaomanike koolitamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ja looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks, raiesmike uuendamiseks, metsastamiseks ning ka noore metsa hooldamiseks. Samuti võib toetust saada metsamajandusliku koostööprojekti ellu viimiseks, erametsade naabrusvalve korraldamiseks, metsaparandustööde tegemiseks, metsakahjustuste ennetamiseks/hüvitamiseks või metsamajandamiskava koostamiseks. Nende tööde väljavalimisel on lähtutud nii Riigikogus kinnitatud Eesti Metsapoliitikast, Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010 ning metsaseaduses sätestatud põhimõtetest. Kui aastal 2000. oli erametsaomanikele suunatud toetuste kogusumma üle 400 000 krooni, siis 2005. aastal on see üle 13 miljoni krooni. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus