Energiakulude kokkuhoiuks piisab enamasti energiaettevõtte kaasamisest

Aina rohkem ettevõtjaid mõistab põhitegevusele keskendumisest tekkivat kasu. Toetavate teenuste nagu haldusjuhtimise, IT ja raamatupidamise sisseostmine on levinud praktika, kuid oma katlamaja haldamine tundub Eesti ettevõtetele tänaseni mõistlik lahendus. Ettevõtetel on jäänud märkamata, et ka energia tootmine on reeglina mõistlik sisse osta.

Karmistuvad keskkonnanõuded, kasvavad kütuse hinnad ja tihenev konkurents avaldavad ettevõtetele aina suuremat survet leida efektiivseid lahendusi ja suunata fookus põhitegevusele. Selle taustal tasub firmajuhtidel kaaluda ideed osta muude teenuste kõrval sisse ka tootmiseks vajaminev energia.

Energia tootmine vajab investeeringuid

Paljudel ettevõtetel on ehitatud oma territooriumile väikesed lokaalsed energiatootmisseadmed soojuse-, külma- ja elektrienergiaga varustamiseks. Oma katlamaja ja selle haldamine tundub sageli justkui loomulik lahendus. Samas nõuab energia tootmine ja tootmisseadmete efektiivne juhtimine aina spetsiifilisemaid teadmisi, mis tähendab ettevõttele enamasti tööjõukulude kasvu.

Tagamaks ettevõttele konkurentsivõimeline energiahind, tuleb teha uusi investeeringuid seadmete uuendamisse, keskkonnanõuete täitmisesse kui ka kõrgema efektiivsuse saavutamisse. Lisaks survele olla oma klientide silmis järjest enam keskkonnasõbralik, on ka fossiilkütuste aktsiisimäärad tõusutrendis, mistõttu on paljudes ettevõtetes tõstetud päevakorda energiatootmise uuendamine ja sellega seotud tegevused.

Lisaks investeeringutele nõuab energiatootmise opereerimine ka vastavat kompetentsi. Paljud ettevõtted on tänaseks teadvustanud, et energia tootmisega seotud valikud nagu näiteks investeeringud ja varustuskindluse riski maandamine on mõistlik tervikuna usaldada partnerile, kelle jaoks on see igapäevane põhitegevus.

Meie kogemus kinnitab, et energiatootmise usaldamine professionaalsele partnerile on ettevõtte jaoks kasvatanud nii energiatootmise efektiivsust kui ka varustuskindlust. Muudatusest sündinud kasu hakkab eriti hästi silma objektidel, kus lisaks investeeringutele nõuab energiatootmine oma keerukuse tõttu igapäevast tähelepanu. Kokkuvõttes kasvatab selline muudatus ettevõtte konkurentsvõimet – tõuseb efektiivsus ja vabaneb ajaline ning rahaline ressurss, mis on võimalik suunata ettevõtte põhieesmärkide täitmiseks.

Energiakulud kontrolli alla

Energia teenusena hankimine tähendab energiaettevõtte kompetentsi kaasamist, parimaid praktikaid ja tehnoloogiat, mis tootmisettevõttel üksi tegutsedes oleksid reeglina kättesaamatud. Lisaks on energiaettevõttel kõrgem opereerimisvõimekus ja suurte tootmismahtude toel saab pakkuda teenuseid soodsamalt. Adven on viimaste aastate jooksul mitmel kliendil viinud energiatootmise üle soodsamale kütusele või rajanud kaasaegse energiatootmise, lähtudes alati väga konkreetselt iga ettevõtte vajadustest.

Üllatuslikult näitab meie kogemus, et paljudel ettevõtetel ei ole ülevaadet oma energia tootmise tegelikust maksumusest. Kohtame tihti hinnanguid, et energia hind koosneb peaasjalikult kütusest, energiatootmise eest vastutava töötaja palgakulust ja korralistest katlamaja hoolduskuludest. Samal ajal on energia tootmisega aga seotud mitmed töötajad ja struktuuriüksused ‒ keegi tegeleb kütuse ostmisega, üldiste haldus- ja hooldustegevuste korraldamisega, saastetasude arvutamise ja keskkonnalubadega, varuosade ja remonditöödega jne. Et paljudes ettevõtetes on need kulud sageli hajutatud teistesse tegevusvaldkondadesse, puudub terviklik ülevaade tegelikust energia maksumusest. Samuti ei arvestata enamasti energiatootmise omamisega seotud kapitali finantskuludega.

Siinkohal võib tuua sobiva näite, kus ettevõte uskus oma katelseadme kasuteguriks olevat 90 protsenti, andes katlamaja opereerimise Adveni kanda paigaldati kütuse ja energia mõõteseadmed ning selgus, et katla kasutegur oli seni olnud vaid 60 protsenti. Viies katlaseadmed üle odavamale kütusele ja tõstes seadme kasutegurit, vähenesid ettevõtte energiakulud märgatavalt.

Energia maksumuse olulisust ettevõtte kulustruktuuris mõistab iga firmajuht. On loomulik, et siin otsitakse efektiivsemaid lahendusi. Paljud katlamajad vajavad juba täna lisainvesteeringuid või on amortiseerunud. Seetõttu tasub seda enam kaaluda energia täisteenusena sisse ostmist. Sellisel juhul on tagatud efektiivsem energiatootmine pikaajaliselt, koos selge ja läbipaistva maksumusega.

Koostöös kliendiga leiab professionaalne energiapartner ettevõtte jaoks sobivaima koostöömudeli ja parima energiavarustuse koos vajalike investeeringutega. Nii on tagatud mitte ainult efektiivne energiahind, kõrgem varustuskindlus, vaid ka madalamad riskid.

URMO HEINAM, Adven Eesti juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus