Eesti veemajandus saab ELilt lähiajal 6,4 miljardit toetust

Struktuurfondidest on planeeritud Eesti veeinfrastruktuuri arendamiseks kokku 6,4 miljardit krooni, tagamaks elanikele nõuetekohane veevarustuse-ja kanalisatsiooniteenus, teatas keskkonnaministeerium.

Euroopa Liit toetab käesoleval programmeerimisperioodil joogiveevarustussüsteemi ehitamist ja rekonstrueerimist ning ühiskanalisatsioonisüsteemi ehitamist ja uuendamist reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on 2000 ja enam inimekvivalenti. Kui meetme eelarve võimaldab, toetatakse ka 50-1999 elanikku teenindavate joogiveevarustussüsteemide uuendamist ning ühiskanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist nendel reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus jääb alla 2000 inimekvivalendi.

Eestil on kohustus koguda kokku ja puhastada nõuetele vastavalt reovesi üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel 2010. aasta lõpuks.

EL toetuse maksimaalne määr on 85 protsenti projekti finantseerimisvajakust ning toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude suurus on vähemalt 15 miljonit krooni. Eraldatav toetus koos projekti omafinantseeringuga peab tagama projekti kogukulude katmise ja projekti finantsilise jätkusuutlikkuse.

Esimene taotlusvoor kuulutatakse välja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt peale määruse jõustumist ning toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ja kohalikele omavalitsustele kuuluvad vee-ettevõtted.

Meetme määruse eelnõu on valminud Keskkonnaministeeriumi, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rahandusministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi koostöös ning see on kooskõlastatud e-õiguse kaudu teiste ministeeriumitega. Seisukohavõtuks saadeti määruse eelnõu ka Eesti Linnade Liitu, Eesti Maaomavalitsuste Liitu, Eesti Veeühingusse ja Eesti Vee-ettevõtete Liitu.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on toetusteks ette nähtud 25,149 miljardit krooni, millest veemajanduse arendamiseks on Eestil võimalik kasutada kokku 7 miljardit. Lisaks infrastruktuuri arendamisele toetatakse veemajanduses veel ka jääkreostuse kollete likvideerimist ning vooluveekogude biokeemilise ja bioloogilise seisundi parandamist.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus