Töötukassa kuulutas välja töövõime hindajate leidmise täiendava hanke

Töötukassa hakkab alates käesoleva aasta 1. juulist korraldama tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist. Seetõttu kuulutati välja täiendav hange töövõime hindamise läbiviijate leidmiseks, teatas töötukassa avalike suhete juht. 

Hankel saavad osaleda tervishoiuteenuse osutajad, kellel on üld- või eriarstiabi osutamise tegevusluba. Töövõime hindamist läbiviivad ekspertarstid peavad olema tervishoiutöötajate registrisse kantud tegevarstid, kes on viimase viie aasta jooksul töötanud arstina vähemalt kaks  aastat või  läbinud residentuuris vähemalt kaks aastat. Arstina töötamise kogemusena arvestatakse ka töötamist Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstina või Haigekassa usaldusarstina. Ühe tervishoiuteenuse osutaja ekspertarstidest vähemalt üks peab olema taastusravi, füsiaatria või töötervishoiu erialalt ning vähemalt üks psühhiaatria erialalt. Lisaks peab tervishoiuteenuse osutajal olema võimalik kaasata hindamisse teisi spetsialiste, kelleks on füsioterapeut või tegevusterapeut ja logopeed või eripedagoog. Samuti peab tervishoiuteenuse osutajal olema ruum visiidipõhiste hindamiste läbiviimiseks üldjuhul vähemalt maakonna keskuses. 

Leping sõlmitakse tervishoiuteenuse osutajatega 2,5 aastaks ehk ajavahemikuks 2016. aasta 1 juuli kuni 2018. aasta 31.detsember. Sel ajavahemikul plaanitakse töövõimet hinnata 119 341 korral. Lepingupartnereid otsitakse kõikidesse maakondadesse.

Töövõimereformiga hakatakse tervisekahjustusega inimestel töövõimetuse asemel hindama töövõimet. Töövõime hindamisel võetakse arvesse inimese terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust ning tehakse otsus töövõime ulatuse kohta. Samuti antakse vajadusel soovitusi sobivate ja mittesobivate töötingimuste, abivahendite kasutamise ja töövõime toetamise kohta. Töövõime hindamise tulemusena leitakse, kas inimene on töövõimeline, tal on säilinud osaline töövõime või puudub tal töövõime täielikult. Töötukassa hindab inimese töövõimet, kaasates eksperdiarvamuse saamiseks tervishoiuteenuse osutajaid ja teisi eksperte. 

Alates tänavu 1. juulist hakatakse hindama nende inimeste töövõimet, kellele ei ole varem (pärast 2010. aasta 1. juulit) püsivat töövõimetust määratud.

Alates 2017.aasta 1. jaanuarist hakatakse hindama töövõimet ka nendel inimestel, kelle püsiva töövõimetuse tähtajad Sotsiaalkindlustusametis lõppevad.

Hankega saab tutvuda riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/RegisterHanked.html 
Vooremaa