Kuidas Jõgeva linn kultuurikeskuse juhatajat valis

Jõgeva linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi Jõgeva kultuurikeskusele juhataja leidmiseks. Konkursi eesmärk oli leida alates käesoleva aasta septembrist keskusele uus juht, mitte algatada ülelinnalist diskussiooni ühe või teise kandidaadi sobivuse kohta antud ametikohale.

Käesoleva aasta 22. juuliks laekus linnavalitsusse 11 avaldust ehk ametikohale soovis kandideerida 11 inimest. Vastavalt konkursi tingimustele, tehti linnavalitsuses dokumendivooru alusel esimene valik neist, kes kvalifitseerusid teise ehk vestlusevooru. Vestlusele kutsuti kuus kandidaati, kellel oli kultuurialane või kultuuriga seotud kõrgharidus, oli olemas varasem kokkupuude kultuurikorraldusega ning kes oli esitanud linnavalitsusele nõutud teemal “Eesti kultuurikorralduse võimalused väikelinna vaatenurgast” kirjaliku arutluse. 

Vestlused peeti kuue kandidaadiga

Vestlused toimusid kutsututega 30. ja 31. juulil. Üks kuuest väljavalitud kandidaadist loobus vestlusest. Kandidaatide puhul hinnati mitmeid aspekte. Ühe olulise momendi moodustas üldine arusaam kultuurist, kultuuri rollist kohaliku elu kujundajana. Oluliseks peeti nägemust kultuurikeskuse rollist linna kultuuri arendamisel. Nagu konkursside puhul ikka, olid kõigil vestlusel osalenutel oma tugevamad ja samas ka nõrgemad küljed.

Siinjuures ma ei laskuks valituks osutunud kandidaadi tugevuste või nõrkuste väga põhjalikku analüüsi. Küll said aga valituks osutunud kandidaadi puhul määravaiks sügavad teadmised kultuuri rollist ühiskonnas üldiselt, kultuurikeskuse rollist Jõgeva ja kogu maakonna kultuurielus, praktiline kogemus erinevate kultuuriprojektide juhtimisel ja neis osalemises, arusaam meeskonnatöö väärtusest kultuuri valdkonnas jne. Iga juht on erinev — nagu inimesedki. Päris kindlasti vajab linna kultuurielus nii mõnigi asi muutusi, mõni arendamist. Ei ole kahtlustki, et uuel juhil on olemas oma üsna kindel nägemus, kust n-ö king meie kultuurielu linnas kõige rohkem pigistab. 

Uus juht asub ametisse 2. septembril

Olemasolevat süsteemi ei soovinud n-ö lammutama hakata ükski vestlusel osalenud kandidaat. Erinevad kandidaadid nägid muudatustevajadust erinevalt, mis on täiesti arusaadav. Nagu hea kirja autor ka mainib, pole kultuur see valdkond, kus peaks ilmtingimata tegema revolutsiooni. Kultuuris nagu teisteski valdkondades on muudatuste vajadus ilmselge, kuid seda tuleb teha tasakaalustatult ning selliselt, et suudame muudatuste tagajärjel säilitada selle, mis hea ning leida lahendused sellele, mis ei ole nii hästi. Uus kultuurikeskuse juhataja astub ametisse ametlikult 2. septembril. Usun, et ta on lahkesti nõus oma nägemust kultuurist ja kultuurikorraldusest läbi ajalehe ka laiemale avalikkusele tutvustama.

Üllatuslikult kumab lugupeetud kirja autori sule läbi kultuuriinimestele mitteomane küünilisus, justkui oleksid Jõgeva linna kultuurielu juured läbinisti mädad. Ma pean seda solvavaks meie linnas hingega ja südamega tegutsevate inimeste suhtes. Ma ei saa sugugi selle väitega nõustuda. Vaadates seltsitegevuse aktiivsust, erinevate väiksemate ja suuremate kultuurisündmuste korraldamise rohkust, traditsioone, pole meie kultuurijuured kaugeltki pehkinud. 

Meie kultuuripuu on elujõuline

Meie kultuuripuu saab tulevikus tugevalt kasvada ja meil ei puudu võimalus kodanikena selle vilju maitsta. Kultuurivaldkonnas ees seisvatest murekohtadest võib saada üle ainult ühiselt mõeldes ja toimetades, mitte üksteisest ühes või teises surmapatus süüdistades. Aeg näitab, missuguseks kujuneb kultuurikeskuse roll uue juhi käe all.

Äsja valitud kultuurikeskuse juht on kahekordse kõrgharidusega, on töötanud pikka aega muusikaloo õpetajana, Jõgeva muusikakooli õppealajuhatajana, Simuna koguduse organistina; on olnud enamike Jõgeval läbi viidud  suurte kultuuriprojektide tehniline juht või meeskonna liige. Mul ei ole kahtlustki, et ta on vääriline seda tööd tegema.

Isiklikult loodan, et meie linnas jätkuvad koorilaulu ja puhkpillimuusika traditsioonid, kantakse edasi nii näitekunsti- kui ka tantsutraditsioone. Varjusurmast tuleb ellu äratada ansamblid. Selleks kõigeks on meil juba täna olemas palju südamega tegutsevaid inimesi. Praeguse ja ka tulevaste linnavalitsuste ja volikogude ülesanne on nende arengut võimaluste piires parimal viisil toetada.

MIHKEL KÜBAR, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus