Jõgeva asub ettevõtluspiirkonda korrastama

Jõgeva linnavolikogu toetas 28. jaanuari istungil  linnavalitsuse plaani korrastada raudteeäärne ettevõtluspiirkond.

Jõgeva linn soovib esitada rahastamistaotluse programmi “Piirkondade konkurentsivõime tõstmine” alamprogrammi “Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetamine”. Volikogu otsustas katta Jõgeva linnavalitsuse poolt Euroopa Liidu tõukefondidesse esitatava projekti omafinantseeringu ning projekti mitteabikõlblikud kulud 2016. ja 2017. aastal kokku maksimaalselt 135 000 euro ulatuses.

Jõgeva linnapea Aare Olgo kinnitusel on projekt Jõgevamaa maakondlikus piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas kõrgel kohal, mis kinnitab projekti olulisust kogu maakonnale.

Ettevõtlusala asub Jõgeva linnas Jaama, Välja, Betti Alveri ja Suvila tänava vahelisel maa-alal. Piirkonnas tegutseb aktiivselt 11 ettevõtjat, kes pakuvad tööd kokku ligi 255 töötajale. Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialisti Erki Tederi hinnangul saab projektist kasu üheksa tegutsevat ja üks-kaks võimalikku uut ettevõtjat. Teder lisas, et enamik ehitustöid on plaanitud Suvila ja Jaama tänavale, mis ümbritsevad selle piirkonna ettevõtteid. Ettevõtluspiirkonna korrastamisel ehitatakse ja rekonstrueeritakse veetrassid, veetorustikud, reoveekanalisatsioon ning paigaldatakse kaks tuletõrjehüdranti. Suvila tänavale rajatakse sadeveetorustik ning kraav. Lisaks saavad korda ettevõtlusala juurdepääsuteed: Suvila tänav saab seni puuduva jalg- ja jalgrattatee. Välja tänaval tehakse korda puuduliku asfaltkattega sõidutee, paraneb ka piirkonna välisvalgustus.

Projekti tegevused ja tööde mahud täpsustuvad projekteerimise käigus. Projekteerib OÜ Keskkonnaprojekt, hankeleping on sõlmitud ja tööd algavad jaanuaris. Eelprojekt valmib veebruaris ning põhiprojekt aprillis 2016. Prognoositav projekti eelarve on 1 093 300 eurot, mille hulgas on vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud (277 800 eurot), teede rekonstrueerimine ja rajamine (813 000 eurot) ning ettevõtlusala turundamisega seotud kulud (2 500) eurot. Linna omaosalus 135 000 on arvestatud linna eelarvestrateegias, projektis osaleb partnerina OÜ Jõgeva Veevärk (katab ÜVK omaosaluse). Võimalikud partnerid on veel OÜ Kronopal ja Jõgeva vald. Lõplik taotletava toetuse summa selgub veebruari lõpus. Projekti esitamise tähtaeg on 29. veebruar, otsus tehakse teatavaks kuni 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru tähtpäeva. Projekti tegevused on linnal kavas ellu viia 2017. aastal.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus