Eesmärgiks valla tasakaalustatud arendamine

Jõgeva vald on suurim omavalitsus maakonnas, ligikaudu 460 ruutkilomeetril asub 41 küla ja alevikku. Siimusti, Jõgeva alevik, Vaimastvere, Laiuse ja Kuremaa on välja kujunenud keskustes, mis vajaksid oma raamatukogu, sportimise ja kultuuri arendamise võimalusi ning kooli. Kooskäimise kohti vajaksid ka külad. Volikogu ja vallavalitsuse eesmärgiks on olnud valla tasakaalustatud arendamine. Kõigist valla piirkondadest on saadikuid volikogus, kes on püüdnud oma piirkonna vajaduste eest seista, kuid on jätkunud ka mõistmist, et kõikjale kõike ja korraga ei ole võimalik välja arendada.

Õppimis- ja arenemisvõimalused

Volikogu ja vallavalitsuse prioriteediks on olnud õppimis- ja arenemisvõimaluste tagamine valla lastele ja noortele. Meie lasteaiad ja koolid on heas korras, Siimusti algkool ootab kohe-kohe algavat remonti. Vaimastvere kool sai 2003 aasta alguses võimla, 2004. aastal lisandus õpilaskodu, 2005. aastal lasteaiarühma ruum koos mänguväljaku ja piirdeaiaga.

Remonditud on Kuremaa, Jõgeva aleviku ja Siimusti lasteaedade ja koolide ruumid. Laiuse kool on saanud korraliku söökla, sellel aastal toimub nii kooli kui lasteaia üleviimine lokaalküttele. Koolidele ja lasteaedadele on soetatud paremaid töövahendeid, inventari, arvuteid.

Suurenenud on ka mitmesugused toetused lastele – I klassi mineva lapse toetus 600, töövihikute raha 150 krooni, koolilõunad on tasuta kuni põhikooli lõpuni, gümnaasiumi osas on vallapoolne toidurahatoetus 6,50, lasteaedades 2 krooni. Lapse sünnitoetus on tõusnud 2000 kroonini, lapse aastaseks saamisel lisandub 500 krooni. Valla laste huvikoolides õppimist toetab vald ligi 400 000 krooniga. Noortesporti on toetatud läbi spordiklubide 505000 krooniga.

Jõgeva vald on olnud ka pioneeriks Avatud Noortekeskuste loomisel ja arendamisel Jõgevamaal. Vallas on valminud noortekeskused Vaimastveres ja Siimustis. Käesoleva aasta lõpuks valmib Siimusti noortekeskuse teine osa ning septembri lõpus avatakse Jõgeva aleviku noortekeskus.

Laiuse noortekeskus sai möödunud aastal uued ruumid endises õletoas. Kuremaa noortelegi saab peatselt rajatud noortekeskus. Vald rahastab ruumide väljaehitamist ja ülalpidamist ning projektitaotluste kaasfinantseerimist. Noortekeskuste igapäevast tegevust korraldavad noorsootöötajad. Hea meel on tõdeda, et ka noored on olnud väga aktiivsed ja ka tulemuslikud projektide kirjutamisel ja rahade taotlemisel.

Alevikud lokaalküttele

Teiseks oluliseks ettevõtmiseks on alevike lokaalküttele viimine. Vald on rahastanud gaasitrasside ehituse Kuremaal, Jõgeva alevikus ja Laiusel. Esialgu said ühineda varem tsentraalküttel olnud elamud, järk-järgult saab edasi ehitada trasse ka teistele soovijatele.

Kolmandaks suureks eesmärgiks on olnud unikaalse Kuremaa aleviku edasiarendamine, sest nüüdseks kuuluvad vallale endise tehnikumi hooned.

Kuni 2004. aasta suveni vallavolikogu esimehena töötanud Aivar Kokk esitas mõtte kujundada Kuremaa konverentsi-, turismi-, spordi-, puhke- ja tervisekeskuseks. Idee teoks tegemist on rahastatud erinevatest projektidest ja valla eelarvest. Remonditud on ühiselamu toad, milles nüüd saab pakkuda igati kaasaegset ja mugavat majutusteenust. Hasartmängumaksu fondi toel sai uue väljanägemise ja sisustuse spordikompleksi jõusaal.

Nüüdseks on Kuremaa taas uut hingamist saamas. Lossis korraldatakse vastuvõtte, pidulikke abiellumistseremooniaid. Tippsündmuseks oli Kuremaa lossis toimunud Jõgevamaa arengukonverents, mida austasid oma osavõtuga president Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel, mitmed ministrid, diplomaadid, külalised 9 välisriigist, tunnustatud teadlased. Jõgeva vald jätkab koos partneritega tööd eesmärgil kujundada Kuremaast paik, mille kohta võib uhkusega öelda: Kuremaa ? Vooremaa pärl.

Paljut on vaja remontida ja korrastada

Tunduvalt parem peaks vallas olema heakord, palju enam on vaja remontida ja ehitada teid, korrastada jäätmemajandus. Rahul ei saa olla ka vee- ja kanalisatsioonimajandusega. Lootus on siiski, et suures osas saab seda teha läbi projekti, mis haarab kogu Pedja jõe valgala, ja kasutada selleks peamiselt Euroopa Liidust saadavat toetust.

Rahul ei saa olla sellega, et meie tublid kultuuritöö tegijad ja külade eestvedajad ei ole saanud piisavalt toetust oma tegevuse arendamiseks ja mõnel pool ei ole kohtagi, kus kokku saada.

Hästi on käivitunud, kuid vajavad veel suurt tööd uued suunad sotsiaaltöö poolel ? töötute rehabilitatsioon ja puuetega inimeste hooldamine.

Siiski võime tõdeda, et viimase kolme aastaga on valla arendamisel ühiste otsuste ja lahenduste tulemusena palju olulist korda saadetud. Loodame, et ka valla elanikud oskavad näha ja hinnata tehtut ja teevad oma valikud selliselt, et volikogu uus koosseseis suudaks jätkuvalt tagada valla edasise tasakaalustatud arengu. Elu viivad edasi tegusad ja vastutustundlikud inimesed.

SAIMA KALEV, Jõgeva vallavanem
VAHUR KUKK, Jõgeva vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus