Võtikvere soovib liituda Peipsiäärsete valdadega

Torma valla Võtikvere küla elanikud on avaldanud soovi liituda Peipsiäärsete valdadega, kuigi Torma vallavolikogu otsustas, et ühinetakse Jõgeva suunas ja tervikuna ehk valda tükeldama ei hakata. Peipsi suunas võib soovida liituda teisigi Torma valla külasid.


Tormalaste Kodupaigaühendus on Avo Blankini eestvedamisel asunud Torma valla külades tegema rahvaküsitlust. Blankin ütles neljapäeva õhtul Tormas peetud rahvakoosolekul, et enamiku külaelanike otsuste järgi saab valiku teha. Oma heakskiidu küla(de) lahkumiseks Torma vallast peab andma vallavolikogu. Samuti peab Peipsi kandi omavalitsuse volikogu, kuhu küla liituda soovib, andma oma heakskiidu küla vastuvõtmiseks. Liituda saavad need külad, kellel vastuvõtva omavalitsusega ühine piir ehk siis Torma valla puhul enamasti kas Mustvee linna või Kasepää, Saare, Avinurme ja Lohusuu vallaga. Võtikvere küla piirneb Mustvee linna, Kasepää, Saare, Avinurme ja Lohusuu vallaga. Peipsi poole ühinemiseks piisab neist ühega liitumisest.

Blankin tunnistas, et küla(de) otsus ei ole vallavolikogule siduv. Kui Torma vallavolikogu ei nõustu lahkumisega valla koosseisust, on küla(de)l õigus pööduda valitsuse poole.

Vallavanem Triin Pärsim rõhutas, et vallavolikogu otsustas liitumise Jõgeva suunas tervikuna. Tema sõnul on tehtud tööd erinevates läbirääkimislaudades terve valla nimel. Vallavanema hinnangul on selleks majanduslikud põhjused, kergem on ühinemisele vastu minna tervikvallana.

Peipsiäärsete valdade ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni liige Jüri Morozov märkis, et Peipsi piirkond on läbirääkimisteks avatud. “Isegi siis, kui see tekitab täiendavaid probleeme ning tuleb hakata uuesti läbi rääkima. Inimeste soovidega ei saa mängida,” rõhutas Morozov. Tema sõnul on inimeste otsused olulised ka vallajuhtidele.

Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ning Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon kiitis 29. septembri koosolekul heaks ühinemislepingu projekti ning suunas selle volikogudesse esimesele lugemisele. Samal 29. septembri koosolekul osalesid ka Torma vallavanem ja Torma valla külade esindajad, arutati külade üleandmisega seotud juriidilisi küsimusi. Juhtkomisjoni liikmed leppisid kokku, et kui Torma valla külade poolt tuleb ametlik algatus külade üleandmiseks, siis on Peipsi piirkonna omavalitsused valmis külasid vastu võtma.

Maavanem Viktor Svjatõšev rõhutas, et otsused tuleb külades langetada kiiresti, sest aega on vähe.

Kaave küla Jõgeva valda

Neljapäeval 29. septembril peetud istungil võttis Jõgeva vallavolikogu ühehäälselt vastu otsuse, millega nõustutakse Pajusi vallavolikogu poolt tehtud ettepanekuga valdade piiride muutmiseks. Pajusi vallavolikogu pöördus Jõgeva vallavolikogu poole ettepanekuga algatada piiride muutmise menetlus, mille eesmärgiks on anda järgmise aasta kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus Kaave küla üle Pajusi valla koosseisust Jõgeva valla koosseisu. Pajusi vallavolikogu toetas elanike soovi. Kahekümne ühe külaelaniku allkirjaga pöördumises on välja toodud, et ajalooliselt on Kaave küla olnud osa Tartumaast, kuuludes Laiuse kihelkonda ja Jõgeva valla koosseisu. Avalikke teenuseid on Kaave küla elanikel mugavam tarbida Jõgeval, mis asub seitsme kilomeetri kaugusel. Tagatud on normaalne ühistransporditeenus. Kaave külale lähim koolieelne lasteasutus asub Jõgeva valla Siimusti külas. Põltsamaaga külal praktiline side puudub. Kahekümne kuue elanikuga Kaave külas eelistati Jõgevaga ühinemist ka tänavu aprillikuus Pajusi valla Jõgeva-poolsetes külades läbi viidud küsitlusel. Kõik neliteist küsitlusele vastanud Kaave elanikku toetasid toona ühinemist Jõgeva vallaga.

Sadukülas tuleb küsitlus

Praegu Puurmani valla koosseisu kuuluvate Saduküla piirkonna külade Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla elanikel on huvi liituda haldusreformi käigus Jõgevale loodava uue omavalitsusega. Puurmani vald korraldab 20. ja 23. oktoobril Saduküla endise kooli saalis rahvaküsitluse, kus ümbruskonna elanikel on võimalik oma tahet väljendada. Küsitluspunkt on avatud kella 10-18.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Härjanurme külas, Jõune külas, Pööra külas, Sadukülas. Osaleja peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, annab allkirja nimekirja ning küsitlus toimub salajasel hääletamisel. Taotleda võib küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või muu mõjuv põhjus on takistuseks osalemisele küsitluskohas. Taotlus küsitluslehe täitmiseks kodus esitatakse komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist 23.oktoobril. Küsitluse tulemused kinnitab Puurmani vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist ja otsus jõustub valla veebilehel teatavakstegemisest alates.

  1. aasta 23. novembrist määrati Saduküla piirkond ehk Härjanurme, Pööra ja Saduküla küla Puurmani külanõukogu alla, varem oli seal Härjanurme külanõukogu ning esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus see kant Jõgeva valla koosseisu. 1990. aastatel korraldati Sadukülas küsitlus valimiste ajal, mille järgi selgus, et enamik inimesi nägi pigem kuulumist Jõgeva valla koosseisu. Ajalooliselt ongi Saduküla piirkond olnud suures osas Jõgeva valla osa.

Tormas möödunud neljapäeval peetud rahvakoosolekul väitis Palamuse vallavolikogu liige Valdi Reinas, et Voore küla soovivat Palamuse vallaga liituda. Seni Voorel rahvakoosolekut pole olnud. Saare vallavolikogu liige Jüri Morozov ütles, et Voore on endine Palamuse kihelkonna osa. Paljud Voore lapsed käivad Palamusel koolis. Kas rahvahääletusel Voore minek Palamuse valda läbi läheb, selles Morozov kahtles.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus