Võtame riigikontrolli seisukohti tõsiselt

Veelgi enam: tehti järeldusi, et Tuiksoo ei võta riigikontrolli soovitusi Weroli kohta arvesse. See on ekslik arvamus. Kinnitan, et põllumajandusministeerium suhtub riigikontrolli seisukohtadesse täie tõsidusega.

Kordan seda, mida olen ka varem öelnud: põllumajandusministeerium on huvitatud, et jooksvalt kasumis ettevõte saaks omaniku, kes seisaks ettevõtte edasise hea käekäigu eest.

Kuid samas ei saa me tugineda emotsioonidele, vaid peame lähtuma seadustest. Sest kes siis veel toimib seaduskuulekalt, kui mitte riik.

Just seepärast peame edasisel käitumisel arvestama mitmete asjaoludega. Kui räägitakse nõukogu vastutusest, siis tuleb silmas pidada, nõukogu liikmed ei kanna mitte poliitilist, vaid juriidilist vastutust.

Selle väljaselgitamiseks tuleb kinni pidada kindlatest normidest, mis tähendab, et süü ning selle ulatuse peab kindlaks tegema kohus. Kohtuotsusele aga eelnevad kindlad toimingud, mis võtavad teatud aja. Kui Eesti on õigusriik, siis tuleb neid reegleid arvestada.

Teiseks, äriseadustiku kohaselt vastutavad nõukogu liikmed eelkõige nõukogu enda ebaseaduslike otsustega tekitatud kahju eest. Käesoleval juhul ei ole Werol Tehaste nõukogu ise teinud mingeid ebaseaduslikke ega ettevõttele kahjulikke otsuseid.

Nõukogu otsuse kohaselt oli ettevõtte juhatusel õigus varuda 70 000 tonni rapsiseemet, tegelikult sõlmis juhatus lepinguid aga 120 000 tonni seemne ostuks.

Sellise koguse seemne ostmine ületas oluliselt nii ettevõtte tootmisvõimsust kui ka rahalisi võimalusi. Seega võttis Weroli juhatus ja konkreetselt endine juhataja Erki Aavik ettevõttele ülemäärase riski, eirates sellise käitumisega nõukogu otsust. Selle tõttu tekkis ka üle 40 miljoni kroonine kahjum ja selle eest kannab vastutust eelkõige ettevõtte juhatus.

Sellisele järeldusele jõudis ka põllumajandusministeeriumi tellitud ning advokaadibüroos Laus&Partnerid valminud õiguslik analüüs. Selle kohaselt sõlmis Aavik vähemalt kolmel korral erinevaid lepinguid, teavitamata nendest ettevõtte nõukogu.

Niisiis ei saa rapsiseemnetehingutes käsitleda Weroli Tehaste nõukogu liikmete vastutust eraldi ega lahus ega ka enne juhatuse liikmete vastutuse küsimuse lahendamist.

Weroli endise juhatuse liikme Erki Aaviku tegevuse suhtes on algatatud kriminaalasi, mille eeluurimine jätkub ja tema süü on veel kindlaks tegemata.

Seetõttu ei saa teha ennatlikke otsuseid nõukogu liikmete vastutuse suhtes. Esmalt tuleb ära oodata eeluurimise ja kriminaalmenetluse tulemused ja alles siis saab võtta seisukoha ka nõukogu vastutuse õiguslike aluste ja vastutuse suuruse osas.

Kinnitan, et kui uurimise käigus ilmneb, et nõukogu ei ole täitnud temale pandud ülesandeid, siis kannavad nõukogu liikmed selle eest ka vastutust. Enne uurimise lõppu puudub aga põhjus nõukogu liikmeid milleski süüdistada. Tuletan neile, kes arvavad end kõike teadvat meelde, et Eestiski kehtib süütuse presumptsioon ja senikaua, kuni kellegi süü pole kohtulikult tõestatud, on ta süütu.

Nendele aga, kes leiavad, et asjaga on juba hiljaks jäädud, tuletan meelde, et äriseadustiku kohaselt on nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg viis aastat. Seega andkem aega kompetentsetele inimestele oma tööd teha ja teha seda täie vastutustundega, et selguksid ka pisiasjad.

Kinnitan, et põllumajandusministeerium aitab sellele igati kaasa.

Ester Tuiksoo,
põllumajandusminister,
Rahvaliit

blog comments powered by Disqus