Voorel ja Kääpal saavad vee- ja kanalisatsioonimured lahenduse

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist on rahastatud sellel aastal Voore küla veemajandusprojekti, Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja veetöötluse rekonstrueerimist.


Voore külas on veemajanduseprojekt valmis saanud selle aasta juunis. Kääpa külas on projektide lõpptähtaegadeks joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimisel järgmise aasta jaanuar ja vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine peaks lõpule jõudma veebruariks. Mõlemad objektid peaks valmima tähtaegselt.
Voore külas tehtud tööd peaksid tagama Voore küla tarbijatele nõuetekohane joogiveevarustuse ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumise ja puhastamise.

Kääpal tööd veel käivad

Kääpa küla veetöötluse projekti lõppedes on külas tagatud vastavus Eesti seaduste ning määruste ja Euroopa Liidu direktiividega. Nendega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga viiakse aga Kääpa reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus vastavusse põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti reguleerivate Euroopa Liidu direktiividega. Külla rajatakse elanikele nõuetele vastava joogiveega varustamiseks uus joogiveepuhasti. Selleks on hoone koos joogiveetöötluse seadmetega. Samuti rekonstrueeritakse reoveepuhasti, et loodusesse juhitav heitvesi oleks edaspidi nõuetele vastav.
„Koostöö AS Emajõe Veevärgiga on olnud asjalik ning teineteisega arvestav. Ettevõte on näidanud üles kõrget professionaalsust ja on valmis tööd tähtajaks lõpetama,“ kinnitas Mustvee valla abivallavanem Koit Prants.
„Erinevaid kitsaskohti on esinenud ning see ongi osaks analoogsete objektide ehitamisel. SA Emajõe Veevärk tuli alati välja vajalike lahenduste leidmisel ja seda seetõttu, et omab rohkelt kogemusi. Läbi on räägitud lahenduste tulemid ning ühiselt leidsime, et kasutame ainult Mustvee valla omanduses olevaid kinnistuid.”
„Kääpal ehitustööd käivad. Oleme kohalikku kogukonda tegevustest teavitanud ning täname elanikke mõistva suhtumise eest,” tõdes Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd ning kinnitas, et Mustvee vallaga on koostöö väga konstruktiivne. „Töid teeb Schöttli Keskkonnatehnika AS. Kõik sujub üldjoontes plaanipäraselt, püsitakse ajagraafikus,“ kinnitas Katrin Kõnd.

Tulevikus on plaanis

Kääpa küla reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööde kogumaksumus on 260 034 eurot ja joogiveepuhasti II astme veetöötluse tööd lähevad maksma on 94 546 eurot.
Mustvee vallas on SA Emajõe Veevärk teinud töid Avinurme alevikus, Ulvi külas, Voore külas, Kääpa külas, Kükita, Tiheda ja Kasepää külas.
Kükita, Tiheda ja Kasepää küla jaoks taotletakse raha 2021. aastal vee- ja kanalisatsioonitööde III etapi jaoks.
„Järgmisel aastal on koostöös Mustvee vallavalitsusega plaanis esitada SA KIK keskkonnaprogrammi rahastustaotlus Kasepää III etapi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ning selle rajamiseks Kasepää külas Sõpruse-Kooli tänava ristimikust Omedu sillani, piki Sõpruse tänavat,“ rääkis Katrin Kõnd.
„Kohalikele elanikele soovitaks olla aktiivsemad liitumaks SA Emajõe Veevärgi pakutava teenusega. Voore ja Kääpa piirkonnas tööd lõpetatakse veebruaris 2021 ja seal saavad kõik probleemid lahendatud,“ kinnitas Koit Prants ja lisas, et Mustvee linnas on olukord lahenduste ootel, Kasepää projekti raames lahendatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni probleemid peatorustikuga piirnevatele kinnistutele Kasepää III etapiga. Sellisel juhul saavad elanikud alates Mustvee linnast kuni Omedu sillani kasutada SA Emajõe Veevärgi teenust.
Mustvee vald otsib uuel rahastusperioodil võimalusi leidmaks vahendeid kogu valda hõlmava tänavavalgustuse projekti jaoks.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus