Viis põhjust miks läbida erialane praktika

Praktika läbimine on kohustuslik enamikel kutse- ja kõrgkoolide erialadel ning eriti aktiivseks muutub praktikakoha otsimine ja pakkumine just suvekuudel. Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud küsitlusest selgus, et ligi kaks kolmandikku õpilastest ja tudengitest soovib praktika osakaalu suurendamist õppetöös ja see näitab ilmekalt Eesti noorte positiivset meelestatust praktika suhtes. Eesti Tööandjate Keskliit toob seoses parimaid praktikante tunnustava Praktik cum laude konkursiga välja viis põhjust, miks läbida erialane praktika.

Esmane töökogemus

Praktika on oluline etapp erialaste oskuste omandamisel ja pakub esmase töökogemuse tulevase kutsetegevusega seotud valdkonnas. Teoreetiliste teadmiste rakendamine reaalses töökeskkonnas aitab noorel olla erialaselt võimekam ja tagab tööjõuturul konkurentsieelise, kuna töökogemus on uute töötajate värbamisel üks olulisemaid kriteeriume. Just praktilise kogemuse puudumine on sageli põhjus, miks äsja kooli lõpetanud õpilasele valmistab soovitud töökoha saamine raskusi. Ainuüksi diplom ei ole piisav, et veenda tööandjat sobivuses pakutavale töökohale.

Tulevane töökoht

Praktikakohti pakkuv ettevõte on tööjõuturul atraktiivsem ja jätkusuutlikum ning seetõttu on praktikantide värbamine sageli osa ettevõtte personalipoliitikast. Näiteid, kus praktikant jääb ettevõttesse ka tööle kas kohe või õpingute lõppedes esineb üha enam ja just seda tasub praktikaettevõtte valikul silmas pidada. Praktika on hea võimalus luua positiivne kontakt tulevase tööandjaga ning suurepärane hüppelaud töö jätkamiseks praktika käigus omandatud kogemuste baasilt.

Täiustatud CV

Tööandja jaoks on oluline, et tulevasel töötajal on erialane kogemus ja noore jaoks on just praktika hea võimalus täiendada oma CV-d. Tulevasele tööandjale demonstreerib see noore huvi valdkonna vastu ja soovi töökogemuse kaudu edasi areneda. Pidage aga meeles, et ainuüksi CV täiustamise pärast ei tasu kindlasti kergekäeliselt ühest praktikakohast teise joosta – tasub keskenduda kvaliteedile ja mitte kvantiteedile.

Tutvused

Praktikalt saate peale väärtuslike kogemuste kaasa ka edasiseks karjääriks vajalikke tutvusi. Kasutage seda võimalust ära ning olge praktikaettevõttes aktiivne – võtke osa erinevatest üritustest ja näidake üles oma huvi. Väärtusliku kontaktbaasi loomine on aeganõudev, kuid aitab edaspidises tööelus märksa efektiivsemalt toime tulla.

Enesekindluse kasvatamine

Erialaseid teadmisi ja oskuseid täiustav praktika eeldab pingutust, planeerimist ja hakkamasaamist senikogemata situatsioonides ja keskkonnas. Avalik kõnelemine, oma ideede jagamine või mugavustsoonist välja astumine mõne muu ülesande kaudu tõstab ka kõige ebakindlama praktikandi eneseusku ja aitab areneda nii erialaselt kui ka isiklikult.

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud küsitlusele vastas 626 õppurit ja tudengit vanuses 15-58. Üle poole vastanutest töötab kooli kõrvalt täis- või osalise koormusega. Küsitlus viidi läbi programmi PRÕM toetava tegevuse 8.2 “Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas”raames. Küsitluse läbiviimist rahastasid Euroopa sotsiaalfond, haridus- ja teadusministeerium ja Eesti Tööandjate Keskliit.

LIINA ZEREEN

blog comments powered by Disqus