Viimane aeg on jõustada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus võttis 27. oktoobril vastu pöördumise Riigikogu valimistel osalevate erakondade poole. EAKL kutsub erakondi üles lähtuma valimisprogrammide koostamisel põhimõtetest, mis aitavad kaasa ühiskonna tasakaalustatud sotsiaalmajanduslikule arengule, sotsiaalse õigluse suurendamisele ja tegusa kodanikuühiskonna kujunemisele.

EAKL soovitab 2007. aasta märtsis moodustuval koalitsioonil lülitada koalitsioonileppesse meetmeid, mis parandavad Eesti töötajate elujärge ja suurendavad sotsiaalset turvalisust. EAKL peab oluliseks, et töö- ja sotsiaalõiguse kaasajastamisel peetaks esmatähtsaks tasakaalustatud arengut ning lähtumist sotsiaalpartnerite kokkulepetest, et viidaks ellu õiglase palga poliitikat, soodustataks kollektiivläbirääkimisi ja palgamäärade kehtestamist laiendatud kollektiivlepingutega. Riigis peab olema tagatud kvaliteetne avalik teenus. EAKL peab vajalikuks suurendada töötajate igakuist maksuvaba tulu määra vähemalt 500 krooni võrra aastas, et tõsta see 2011. aastaks 4000 kroonini kuus.

Viimane aeg on jõustada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mida rahastab tööandja.

Hädasti vajab lisaraha ravikindlustus. Ametiühingute ettepanek on hakata rahastama perearstide tegevust riigieelarvest, luua uus tervishoiuinvesteeringute süsteem ning kehtestada dividendidele 13-protsendiline ravikindlustusmaks. Töötuskindlustushüvitise peaks tõstma 70 protsendini töötaja palgast ning töötutoetuse pooleni üleriigilisest alampalgast. Töötajate täiend- ja ümberõppeks tuleb tagada riigieelarvest ja EL tõukefondidest piisavad vahendid. Riik peaks EL tõukefondidest toetama projekte, mis aitavad suurendada sotsiaalpartnerite organisatsioonide tegevussuutlikkust.


Harri Taliga, EAKLi esimees

blog comments powered by Disqus