Vee- ja kanalisatsiooniprojektid jätkuvad, tasuta internet kaob

Jõgeva vallavolikogu poolt möödunud neljapäeval vastu võetud 3,63 miljoni euro suurune eelarve on mõne protsendi võrra suurem kui mullune kinnitatud eelarve. Mahukaimad investeeringud on seotud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rajamise ja rekonstrueerimisega valla suuremates keskustes.

Rahastamispõhimõtted on Jõgeva vallavanema Enn Kure sõnul tänavuse eelarve puhul enam-vähem samad kui eelmisel aastal. Väljaminekute hulgas on, nagu ikka, kõige suuremad haridusasutustega seotud: need hõlmavad 47,9 protsenti kuludest. 15,2 protsendiga järgnevad kulutused vabale ajale, kultuurile ja religioonile ning 13,3 protsendiga kulutused sotsiaalsele kaitsele.

Planeeritud investeerimistegevuse kogumaht on 586 400 eurot. Suurimad investeeringud on seotud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektidega. Jõgeva alevikus on vastavad tööd juba lõpukorral, Kuremaal, Siimustis ja Vaimastveres pooleli ning Laiusel algusjärgus. Vee- ja kanalisatsiooniprojektide omaosaluse katteks on vallal plaanis võtta 341 300 eurot laenu.

Võimla saab korda

“Valla laenukoormus on praegu seadusega ette nähtud piirnormist väiksem, nii et võime laenu endale lubada, seda enam, et tegemist on Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatava pika tagasimakseaja ja soodsa intressiga laenuga,” ütles vallavanem.

Veel investeerib vald tänavu näiteks Laiuse kooli võimla ning Kuremaa lasteaed-algkooli õueala teede ja platside kordategemisse. Laiuse kooli võimlas lubab terviseamet kehalise kasvatuse tunde pidada ainult tingimusel, et selle tükati läbi vajuv ja pinde ajav põrand korda saab. Suvise remondi käigus vahetatakse ka küttetorustik, värvitakse seinad ja soojustatakse lagi.

Vaimastvere kooli ja õpilaskodu hoone, mida praegu köetakse kalli vedelkütusega, on tulevikus plaanis viia üle odavamale maaküttele. Küttesüsteemi projekteerimisraha on ette nähtud juba tänavuses eelarves. Veel kavatsetakse Laiuse vana seltsimaja hoone selle hävimisest päästmiseks katta uue katusega ning ehitada Vana-Jõgeva küla tagumisse ossa, kus maju tihedamalt, välja ehitada tänavavalgustus. Siimusti alevikku on aga edaspidiste uputuste vältimiseks rajada osalt riigi toel sadevete kogumissüsteem.

Sotsiaalvaldkonna kulutustes on ette nähtud väike tõus. Põhjuseks see, et kõnealuse valdkonna teenused on kallimaks läinud. Sellest aastast tõsteti ka lapse sünni puhul makstavat toetust 330 eurolt 400 eurole. Tänavu jätkub vallarahvale nädalavahetustel Kuremaa ujula külastamiseks tasuta transpordi pakkumine. Iga kuu viimasel reedel ja laupäeval saavad nad Jõgeva vallale reserveeritud ajavahemikul ka tasuta ujuda.

Teist aastat oli Jõgeva valla elanikel elamumaa osas maamaksuvabastust taotleda. Tuleval aastal rakendub selles valdkonnas juba üleriigiline soodustus.

“62 101 eurot jätsime ootamatute kulude katmiseks ka stabiliseerimisreservi,“ ütles Enn Kurg. Tema sõnul tekitas eelarvega seotud arutluste juures kõige rohkem vaidlusi plaan lõpetada 1. juulist avalike WiFi levialade rahastamine.

Ebapopulaarne otsus

“Loomulikult on see ebapopulaarne otsus, aga selle tingisid muutunud olud,” ütles vallavanem. “Valla poolt rahastatavad avalikud interneti levialad said käivitatud siis, kui internetiteenus oli üsna kallis ja maapiirkondades raskesti kättesaadav. Nüüd on hinnad langenud ja teenusepakkujaid üha juurde tulnud. Liiatigi on meie WiFi seadmed vananenud ega taga avaliku võrgu turvalisust. Kui tahaksime levialasid endiselt käigus hoida, peaksime tehnika soetamisse ja haldamisse kõvasti investeerima, aga me ei pea seda otstarbekaks. Las internetiteenust pakuvad ikka profid.”

Praegu on suuremad asulad, nagu Jõgeva alevik, Siimusti, Vaimastvere, Kärde, Laiuse, Kuremaa, metsakatsejaam ja Vana-Jõgeva küla WiFi levialaga kaetud, samas pole paljude kõrvalisemate paikade inimesed seda teenust niikuinii kasutada saanud. Sellest seisukohast vaadates likvideeritakse nüüd lihtsalt ebavõrdsus.

“Teavitame rahvast kavandatavast muutusest valla lehe kaudu piisava ajavaruga, nii et igaüks peaks jõudma endale uue internetilahenduse leida. Valla allasutuste jaoks, kes praegu kasutavad WiFit, on internetiühenduse tarvis raha eelarvesse planeeritud,“ ütles Enn Kurg. “Hõisata meil millegi üle pole,” lisas ta. “Hädapärased kulud saavad küll kaetud: valla allasutused normaalselt toimimas hoitud, noortekeskused, spordiklubid ning kultuuri- ja külaseltsid toetatud, ent mingeid suuremaid arenguid eelarve ei võimalda.” 

Jõgeva valla tänavusest eelarvest rahastatakse:

Laiuse kooli võimla rekonstrueerimist 65 000 euroga

Laiuse seltsimajale uue katuse rajamist 25 000 euroga

Siimusti aleviku sadeveetrassi rajamist 20 000 euroga

Vaimastvere koolile ja õpilaskodule maaküttesüsteemi projekteerimist 17 000 euroga

Kuremaa Lasteaed-Algkooli õueala teede ja platside katmist 13 000 euroga

Vana-Jõgeva külla välisvalgustuse rajamist 12 444 euroga

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus