Vanuse tõttu ei tohi diskrimineerida

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) peab hädavajalikuks viia töölepingu seadus kooskõlla võrdse kohtlemise põhimõttega, mis välistaks töötajate diskrimineerimise nende vanuse tõttu.

EAKL on seisukohal, et tuleb tühistada töölepingu seaduse § 86 p 10 ja § 108, mis annavad tööandjale õiguse lõpetada 65aastaseks saanud töötajaga tööleping ainuüksi tema vanuse tõttu. Nimetatud sätted on

vastuolus võrdse kohtlemise printsiibiga ja töötaja vallandamine konkreetsesse vanusesse jõudmise tõttu on ebaõiglane. Olukorras, kus Eesti elanikkond vananeb ning tööhõive suurendamine on deklareeritud riikliku poliitika eesmärgina, on täiesti põhjendamatu vanemate (pensioniikka jõudnud) töötegijate väljatõrjumine tööturult.

EAKL esitas 31. oktoobril oma seisukohad Riigikogu

sotsiaalkomisjonile, kes soovis ametiühingutelt arvamust töölepingu seaduse nimetatud sätete kohta.

Probleemile on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler Allar Jõks, kelle sõnul on temal palutud analüüsida, kas töölepingu seaduse viidatud sätted on kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega. Vastavalt Eesti

Vabariigi põhiseaduse § 12 lg 1 lausele 1 on kõik seaduse ees võrdsed.

EAKL

blog comments powered by Disqus