Valmis Jõgeva linna arengukava aastateks 2004-2006

Arengukava on koostatud eesmärgiga suunata ja juhtida linna arengut ajavahemikul 2004-2006 (detailne tegevuskava) ja kuni aastani 2008 (tegevuseesmärgid ja suunad). Kavandatud tegevuste tulemusena saavutatakse linna kiirem areng ning elanike vajaduste parem rahuldamine.

Arengukava koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, linna põhimäärusest, möödunud perioodi arengukavast ning töörühmade poolt koostatud analüüsidest ja visioonidest.

Käesoleva arengukava erinevus eelnevast on suurema tähelepanu pööramine linna positiivse maine kujundamisele ja linna reklaamile.

Arengukava koostajad näevad Jõgeva linna aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega elanikega, turvalise, inimsõbraliku ja hea mainega Vooremaa pealinnana.

Arengukava on avalikustatud Jõgeva Linnaraamatukogus, Jõgeva linnavalitsuse kantseleis ja linna veebilehel aadressil www.jogevalv.ee.

Ootame teiepoolseid ettepanekuid arengukava paremaks muutmiseks kuni 26.jaanuarini linnavalitsuse kantseleis või elektronposti teel aadressil info@jogevalv.ee. Kui te aga selleks ajaks ei jõua oma ettepanekuid saata ja teil on häid mõtteid, mida peaks arvestama linna arengus, siis teadmiseks, et volikogu vaatab arengukava üle iga aasta 1. oktoobriks ning viib vajalikud täiendused sisse.

VIKTOR SVJATÕ?EV

blog comments powered by Disqus