Vald küttehindade tõusule kätt ette panna ei saa

Suureks mureks kaugküttesoojuse tarbijaile on läbi aegade vallas olnud katlamajade ja soojustrasside kehv tehniline seisukord ja sellest tulenevad suured soojuse kaod.

Kui Termox 2005. aastal vallas soojatootmise üle võttis, oli seis selline, et Palamuse katlamajast ei olnud säilinud enam eriti midagi nüüdisajal kasutuskõlblikku. Kaareperes oli asi parem ja seal suudeti jätkata üks hooaeg kauem.

Vaja ka uusi soojatrasse

Soojusenergia piirhind oli aastaid 492 EEK/MWh + 5 protsenti käibemaksu. Tegelikult oli pärast seda, kui  tarbijad valisid kaugküttega jätkamise, väga tõsine küsimus, kust võtta raha, et Palamusel sügisel soe tagada. Siiski lahendus leiti, üks vanadest kateldest remonditi ja see töötaski kevadeni välja.

Nüüdseks on nii Palamuse kui Kaarepere katlamajad saanud täielikult uue sisu, peale seinte pole vanast eriti palju alles jäänud. Palamuse elamute soojussõlmed on renoveeritud, igal majal on võimalus võtta just nii palju sooja kui ise vajalikuks peab. Ja seda tehti soojusenergia hinnaga 492 EEK/MWh, mis meie mail pidi kehtima vastavalt lepingutele soojatootja ja Eesti Gaasiga kuni tänavu 1. jaanuarini.

Selle kohta, mis sai gaasi hinnast  teisel jaanuaril, minul info puudub, pole tihanud küsida, sooja aga saime kuni märtsi alguseni vana hinnaga.

Vallavalitsuse poolt kinnitatud aktide alusel võib väita, et Palamuse katlamajja on vaadeldaval perioodil alates 2005. aastast investeeritud soojatootja poolt 623 000 krooni ja Kaarepere katlamajja 390 000 krooni. Miks oli Palamuse katlamaja kasutegur 2006/07 kütteperioodil ainult 83 protsenti (Kaareperes 95 protsenti), on tõesti teadasaamist ja parandamist väärt asi.

Et soojustrassid samuti kehvas seisus olid ja on, pole mingi üllatus. Esmavajalikuks peeti renoveerimisel  soojusallikat, alles siis ülekandmist. Möödunud aastal rahastas vald soojatrasside renoveerimise projekti. See loob võimaluse esitada taotlus Euroopa rahade saamiseks. Trassiehitus on nii kallis asi, et ilma välisabita me siin toime ei tule.

Küttehindade sellist hüppelist tõusu, nagu praegu toimus, ei oska mina küll tulevikus ette näha.

Kortermajade soojapidavusega tegeleb omanik

Miks meil on gaasi hind praegu selline, nagu ta on?

Venemaale ei meeldi meile gaasi odavamalt müüa kui teistele Euroopa Liidu riikidele. Meile endile ei meeldinud tarbida odavamat soojusenergiat, kui lasksime oksjonile põlevkiviõli ja kaotasime võimaluse pakkuda gaasile alternatiivset kütusevarianti, sest masuut ja kerge kütteõli olid nagunii juba maailmaturu hinnaga

Ja justkui sellest oleks vähe, lisame soojuse hinnale 13 protsendilise käibemaksu ja gaasi hinnale aktsiisi.

Tulemuseks täpselt see, mis on. Suurtootjatel veel vähegi kergem, külameestel vöö pingule.

Kortermajade soojapidavuse suurendamisega tegeleb ikka omanik. Üleriigiliselt abistab seejuures SA Kredex. 2008. aastal Palamuse valla eelarves selleks vahendeid planeeritud pole.

Lisaks on kaalumisel Palamuse katlamaja asukoha vahetus.

Palamuse valla soojamajanduse pikaajaline arengukava 2004-2010 ja Palamuse valla maagaasi arengukava on kinnitanud vallavolikogu, eks tema pea siis jälgima ka selle täitmist ja toimimist. Erilisi probleeme ei tohiks seal olla, sest nimetatud kavad on olnud  vallavalitsuse tegutsemise aluseks.

URMAS ASTEL,
Palamuse vallavanem

blog comments powered by Disqus