Vaimne vägivald ja lapsohvrid on lähiaastatel suurema tähelepanu all

Valitsus kiitis heaks vägivallaennetamise kokkuleppe aastateks 2021–2025, mis seab riigi vägivallaennetuse tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks.


Kokkuleppe fookuses on laste vastu toime pandud ja sooline vägivald. Läbivalt on erinevate teemade puhul rõhk vaimsel vägivallal.
„Vägivalda on Eesti ühiskonnas selgelt liiga palju ning sageli on see ka alaraporteeritud. Ühiskonnale aga on vägivald väga kallis, selle kahjude vähendamiseks kulub igal aastal kokku miljoneid eurosid nii menetluste, tervishoiu- kui ka sotsiaalvaldkonnas. Vägivalla vähendamine on riigi prioriteet ja edukad saame selles olla ainult siis, kui erinevad asutused on omavahel kokku leppinud, et teevad selle nimel koostööd,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.
Justiitsministri sõnul on kokkuleppe eesmärk saavutada see, et Eesti ühiskond taunib laiemalt vägivalda. „Selleks on vajalik suurendada inimeste teadlikkust vägivalla erinevatest vormidest ja selle mõjust. Vägivallaennetusele tuleb süsteemselt keskenduda nii haridusasutustes, noorsootöös kui huvihariduses.
Just lapsepõlves kogetud või pidevalt pealt nähtud vägivald mõjutab inimese tervet elukäiku enim,“ rõhutas minister.
Kokkulepe toob välja 14 vägivallaennetuse tegevussuunda, kus suurim tähelepanu on laste vastu toime pandud ja soolisel vägivallal. Uute tähelepanu vajavate teemadena on kokkuleppes välja toodud eakatevastase vägivalla märkamine ja ennetamine ning vägivallaennetus digimaailmas.
Tegevussuundadeks on ka inimkaubanduse ning seksuaalvägivalla ennetamine. Läbivalt on kokkuleppes pandud rõhku vaimse vägivallaga tegelemisele.
Laiema ühiskonna teadlikkuse tõstmise kõrval peab tegema tööd spetsialistide koolitamisega paremate sekkumisoskuste ja -tahte arendamiseks. Siia kuulub ka ohvrite sõbralik kohtlemine menetluses ning vägivallaohvritele parema kaitse ja toe pakkumine. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutajatel peaks vägivallaennetuses olema senisest suurem roll.
Selleks, et vägivalda ennetada, tuleb ohvrite toetamise kõrval paralleelselt tegutseda ka vägivalla toimepanijatega, et anda neile oskused lahendada probleeme muul viisil.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus