Vaba aeg ja mõnuained

Valim koosnes 1090 õpilasest, kellest 355 õppis kuuendas, 439 kaheksandas ja 296 kümnendas klassis. Küsimustik, millele nad vastasid, koosnes neljast osast: vaba aja veetmist, tubakatoodete tarvitamist, alkoholi pruukimist ning narkootiliste ainete tarvitamist puudutavatest küsimustest.

Vaba aeg

Vastustest selgus, et 6. ja 10. klassis oli huviharidusliku tegevusega seotud rohkem õpilasi kui 8. klassis (põhjuseks võib olla eneseotsimine, puberteediea lõpp jne). Kõikides vanuserühmades oli populaarsemaiks vaba aja veetmise viisiks spordiga tegelemine.

Kooli huviringide tööst võttis osa 16% õpilastest. Kooliringides osalemise protsent on võrreldes 2005. a sarnase uuringuga poole võrra kahanenud. Selgus, et kõige suurem huvi oli õpilastel koorilaulu vastu, selles osales 6% õpilastest, järgnesid spordiringid, milles osales 3%.

10. klassi õpilastest tegeles huviharidusliku harrastusega 259 õpilast 296st (~88%). Ka selles vanuserühmas osutus kõige sagedasemaks vaba aja veetmise viisiks trennis käimine: sellist vaba aja veetmise vormi kasutas 39% õpilastest.

Suitsetamine

6. klassi õpilastest ei suitseta 61%, 8. klassi õpilastest 56% ja 10. klassi õpilastest 47%. Kõige sagedamini suitsetatakse sõpradega koos väljaspool kodu. Suitsetamise põhjustena toodi välja huvi teada saada, kuidas tubakas maitseb. Hiljem oli peamiseks põhjuseks sõltuvus, seda tunnistas 10% vastanutest. Enamik neist, kes suitsetavad, alustasid sellega 12-aastaselt.

Alkohol

6. klassis oli alkoholi tarvitanuid 86%. Selles vanuses tarvitatakse enamasti  lahjemaid alkohoolseid jooke. 22% kuuenda klassi õpilastest vastas, et tarvitab alkoholi kord kuus või tihedamini. Kõige sagedamini tarvitati alkoholi kodus, nii vastas 26% õpilastest.

8. klassis oli alkoholi tarvitanud juba 95% ja 10. klassis 99% õpilastest. Kõige sagedamini on selleski vanusegrupis tarvitatud õlut, veini, long drinki, siidrit jne. Tavapäraselt juuakse alkoholi väljaspool kooli toimuvatel pidudel ja sõprade pool. Võib öelda, et alkoholi tarvitamine on väga populaarne ning ei noored ei teadvusta endale võimalikke ohte. Üheks oluliseks vägijookide pruukimist soodustavaks teguriks on alkoholireklaam.

Narkootikumid

Narkootilisi aineid on 6. klassi õpilastest tarvitanud 0,2%, 8. klassi õpilastest 7% ja 10. klassi õpilastest 17%. Kõige sagedamini oli kõikides vanusegruppides tarvitatud kanepit, nimetatud narkootilist ainet ringleb õpilaste hinnangul nende seas ka kõige rohkem. 5% õpilastest väitis, et tema kooli läheduses müüakse narkootikume.

Järeldus

Tulemustest selgus, et kindlasti oleks vajalik põhjalikum uuring, et vastata küsimusele, MIKS on alkohol, tubakas ning narkootikumid noorte seas populaarsed. Võrreldes 2004. aastaga on nii alkoholi, tubaka kui ka narkootikumide kasutamise protsent tõusnud.
Lahendusena näeme, et koostöö kooli, lapsevanema ja lastekaitseasutuste vahel oleks tugevam, et noored oleksid informeeritud mõnuainetega kaasnevatest ohtudest. Samuti tuleks mõelda meedia osakaalule noore inimese elus, kes siidri reklaami nähes ei pruugigi mõelda, et tegu on alkoholiga.

Ja lõpetuseks ? ärgem unustagem, et puhtas kehas on terve vaim!

MARJA-LIISA ROOS,
Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilane

blog comments powered by Disqus