Uutes omavalitsustes osavaldasid ei moodustata

Korra kohaselt annab vallavalitsus eelnõu koos omapoolse arvamusega volikogule üle hiljemalt 30 päeva jooksul eelnõu saabumisest. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse kohaselt avalikustatakse volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta hiljemalt maavanemale esitamise päeval. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel esitatakse maavanemale volikogu otsus nõutava dokumentatsiooniga hiljemalt kuus kuud enne volikogu korraliste valimiste päeva.

Torma vallavolikogu liikmed väärtustavad Torma valla kui terviku kultuuri ja ajalugu. Kindlasti ei ole volikogu liikmetele võõras Torma kihelkonna temaatika, kuna päris mitme nimetatud vallavoliniku esivanemate juured on rohkem kui kuue põlvkonna sügavused. Volikogu liikmetele ei ole võõras ka Laiuse kihelkonna lugu. Ei saa unustada, et kihelkondade taastamine ei ole haldusreformi ülesanne. Kihelkonnad on ajalooline pärand, mille tähtsus on seotud sajandite taguse kirikukultuuriga, mitte tänapäevase majandusarengu võimalustega, töö- või haridusrändega. Kihelkonnad jäävad alles ka pärast valdade-linnade ühinemisi. Torma kultuurilugu jääb kestma ainult siis, kui kohapeal on inimesi, kes neid väärtusi kannavad ja edasi annavad. Omavalitsusel on siinkohal toetav roll.

Mitme valimisringkonna süsteem on seaduse järgi ühekordne. Nelja aasta pärast toimuvatel KOV volikogude valimistel on kõikides omavalitsustes üks ringkond. Kodaniku- ja kogukonnasõbralikkust näitab pigem kogukonnakogude tekke soodustamine, mis tulevases Jõgeva vallas on väga oluline teema.

Torma vallavolikogu valis ühinemissuuna hetkel, kui tuli valik teha. Ennekõike rahva heaolu ja majanduslikke kaalutlusi silmas pidades. Selleks ajaks ei olnud läbirääkimiste osapooled veel põhimõttelistes asjades kokku leppinud. Suuna valik toimus vahetult enne uue omavalitsuse mõistes olulisi teemakäsitlusi.

Torma postkontori sulgemine on osa Eesti Posti postipunktide kontseptsioonist. Selle kohaselt soovis Eesti Post sulgeda Torma postkontori jaanuaris 2016. Läbirääkimise käigus tegime ettepaneku viia postkontori tegevus üle endistesse postkontori ruumidesse. Torma vallavalitsus ja volikogu ei toetanud sulgemise otsust, kuid mõistis olukorda ja võttis vastu ettepaneku postipakiautomaatide paigaldamiseks Tormasse. Tormas töötab täna postipunkt A ja O kaupluses ja aktiivses kasutuses on ka postipakiautomaat.

Haridusvõrgu ümberkorraldamise järgselt ei viidud haridusvaldkonna eelarvest raha välja investeeringute katmiseks. Sadala kooli eelarve suurenes lasteaiarühma ülevõtmise tõttu. Torma põhikooli eelarve suurenes lasteaia ülevõtmise tõttu, välja arvatud Sadala koolis avatud rühma kulud.

Torma põhikooli õpilaste arvu vähenemine ei ole seotud haridusreformiga. Torma valla arengukavas on analüüsitud rahvastikuregistri andmetel õpilaste arve ja laste arvu kahanemine Torma koolis on rahvastikusuundumuste tulemus.

Ühinemisleping Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla vahel ei ole tsentraliseeriv ega kogukonnavastane. Täna on ettevalmistamisel projektitaotlused, millega tuuakse järgmise kahe aasta jooksul Torma alevikku investeeringuid mahus üle 1,1 miljoni euro. Ääremaastumine mõistena on osa territooriumi vaesumine ja sealt elanike liikumine suurde linna kodu- või välismaal. Torma valla majandusnäitajate järgi on meie elanike heaolu pigem kasvu tendentsis, rahvastikurände pidurdamiseks või pööramiseks on hea meede töökohad ja korras elamumajandus. Töökohtade teket soodustavad ka valla tehtavad investeeringud, põhilise panuse annavad ettevõtjad. Elamumajanduse korrastamises saab kohalik omavalitsus kaasa aidata.

Tormas toimunud rahvakoosolekuid ja volikogu istungeid silmas pidades on vastandamise arhitektid pigem volikogu opositsiooni poliitikud. Tänane Torma vallavolikogu on teinud ühinemisotsused tulevikku ja järeltulevate põlvede heaolu silmas pidades. Ja seda kõigis Torma valla piirkondades.

Valla poolitamine on väikese huvirühma tahe ja sellel ei ole positiivset mõju piirkonna edasisele arengule.

Torma vallavalitsus ja volikogu viisid läbi kaks rahvaküsitlust. Esimene neist oli suunavaliku kohta 8. – 10. juunini ja teine toimus ühinemislepingu kohta 17 – 21. novembril 2016. Esimese küsitluse tulemus näitas rahva soovi ühineda Jõgeva suunal ja teise tulemus toetas ühinemislepingu sõlmimist Jõgeva piirkonna ühinejate vahel. Volikogu lähtus otsustuste tegemisel muu hulgas ka rahvaküsitluste tulemustest.

Avo Blankini läbi viidav rahvaküsitlus on eksitav ja tekitanud inimestes segadust. Rahvaküsitlus uurib rahva arvamust Torma osavalla moodustamise kohta. Ka vallamajja jõudnud eelnõus on märgitud, et allkirju korjatakse ja piiride muutmise ettepanek tehakse Torma osavalla moodustamiseks Peipsi piirkonda. Torma volikogule teadaolevalt ei ole Mustvee valla ühinemislepingus osavalla tekkimist käsitletud ja Torma osavalla teke Mustvee valla koosseisus ei ole seega teostatav. Inimesi on selgelt eksitatud.

On teada, et Jõgevamaal tekkivates uutes omavalitsustes osavaldasid ei moodustata, seega ei ole arvamusküsitluse tulemused asjakohased.

Loetletud külade elanike enamik ei ole küsitluses oma arvamust avaldanud ja ei ole nõustunud Tormalaste Kodupaigaühenduse algatusega. Vallamajja ei ole jõudnud külade volitused või külakoosolekute otsused esindajate ja eeskõnelejate määramise kohta. Veelkord – käimasoleva haldusreformi käigus ei saa lubada rahvale osavalla teket.

Torma vallavolikogu toetab kodanikualgatust igati. Toetada ei saa rahvast eksitavaid avaldusi. Siinkohal on silmas peetud antud avaliku kirja lõike, mis puudutavad osavalla tekkimise võimalikkust, volikogus dokumentide menetlemist, haridusreformi tulemusi, postkontori sulgemist ja külade meelsust.

ÜLVI NOOL, Torma vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus